کوردستان میدیا

شنبه 24 مهر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری: استقلال سیاسی، واقع‌بینی، توازن سیاسی، راستگویی، تکیە بر نیروی مردمی، تاکید بر پرنسیپ و خط فکری مشخص موجب شدە است کە همیشە در مبارزە ایستادە و استوار باشیم

13:32 - 26 مرداد 1400

مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت ٧٦امین سالروز تاسیس حزب دمکرات کوردستان پیامی را منتشر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات

بە مناسبی ٢٥ مرداد سالروز تاسیس حزب دمکرات کوردستان ایران

بعد از آغاز جنگ جهانی دوم و در خلا  قدرتی کە در نتیجە اشغال مناطق شمال و جنوب ایران از سوی ابرقدرت‌های شوروی، آمریکا و بریتانیا بە وجود آمدە بود، همزمان با پایان دیکتاتوری پهلوی، روزنه‌ای برای شروع فعالیت گروەها و سازمان‌‌های سیاسی مهیا شد.

در این شرایط در ٢٥ مردادماه ١٣٢١ خورشیدی، از سوی شماری از شخصیت‌‌های میهنپرست جمعیت سازمان تجدید حیات کورد "ژ.ک" با اندیشه‌ استقلال طلبی  و ملی گرایی تاسیس گردید. سه سال بعد حزب دمکرات کوردستان تاسیس بر اساس اصول تشکیلاتی ژ.ک بە مانند ساختاری ملی ـ دمکراتیک اما سازمان یافتەتر تاسیس شد کە تا کنون یکی از با سابقەترین حزب کورد به‌ حیات سیاسی و سازمانی خود ادامه‌ میدهد.

در حالی حزب دمکرات کوردستان ایران، ٧٦امین روز تاسیس خود را جشن می‌گیرد کە مطالعە تاریخ، مراحل مبارزاتی و فعالیت‌‌های آن و همچنین سیاست و برنامەهای این حزب با همە افتخارات و دستاوردهای آن و فراز و نشیب‌هایش لازم است از دیدگاهی نقادانە مورد بررسی قرار گیرد و بر روی نقاط ضعف و قوت آن تمرکز کنیم.

در زمانه‌ تاسیس  این حزب، كه‌ محیط سیاسی و اجتماعی آنچنان ترقی نکردە بود، نقطە متمایز این حزب دیدگاە امروزینش برای امورات سازماندهی و ارگانی آن بود. بنا بە گفته دکتر قاسملو خود تاسیس حزب نقطەعطفی در تاریخ مبارزات ملی کورد و سرآغازی برای ایجاد سازمان و حزب مدرن و امروزی بود کە با برنامەای شفاف پا بە عرصە تاریخ گذاشت.

اقدام بزرگ دیگر حزب دمکرات در جریان تاریخ و فعالیت‌های آن گذر از سازماندهی عشیرەای، خانوادگی و منطقەای و هدایت جریان مبارزە بە سمت دیدگاهی کوردستانی بودە کە مانند هدفی بزرگ بە قوت خود باقی است. این دیدگاه نیز چنان اثرگذار بوده‌ کە هویت ملی و کوردی بە محور اصلی گفتمان و اقدام این حزب بدل گردد.

پایەریزی گفتمان ملی و تلاش بی‌وقفه برای تفکر کوردی بعد ی از مبارزە حزب دمکرات و تاثیر این آن بر جامعە بودە است. در عمل و گفتار، تاسیس جمهوری دمکراتیک کوردستان نمونە تاریخی است در کارنامە ملی این حزب کە برای همە اعصار و مراحل مبارزە معنابخش است. جمهوری کوردستان قبل از آنکە تجربەای تاریخی باشد، مکتبی فکری است کە خط مشی و آیندە مبارزە ملی ـ دمکراتیک ملتمان را تببین کردە است. همچنانکە در پیامی دیگر اشارە نمودە بودیم کە تاکنون هم،  هر فرد کورد خود را شهروند آن جمهوری می‌داند.

جمهوری کوردستان با این رمز و کدهای ملی شناخته می‌شود کە قسمتی از هویت و سمبل پر بهای مبارزە کورد در کوردستان ایران هستند: پرچم کوردستان، نیروی پیشمرگە و سرود ملی کە در بطن خود نمادی هستند برای ادامە هدفی بزرگ در نوع تاسیس یک حکومت کوردی و کوردستانی بە مانند جمهوری کوردستان.

در تاریخ سیاسی و جنبش ملی ـ دمکراتیک کورد در کوردستان ایران، فرهنگ سازمانی و فرهنگ سیاسی این حزب کە از همان ابتدا عاملی اصلی جنبشی میهنی بودە، با همە نقاط قوت آن نمی‌توان از نقاط ضعف آن چشم پوشی کرد.

استقلال سیاسی، واقع‌بینی، تعادل سیاسی، راستگویی، تکیە بر نیروی مردمی و پیونددادن سرنوشت جنبش بە نیرو و پتانسیل داخلی کوردستان، تاکید بر پرنسیپ و خط فکری بخشی از این ویژگی‌‌ها مشخص است کە علاوە بر فراز ونشیب و گسست‌‌ها و شهادت رهبرانمان  همیشە در مبارزە ایستادە و استوار باشیم.

با همە این ویژگی‌‌ها و ارزش‌‌ها و پرنسیپ‌هایی کە بە آنها اشارە گردید، اما این حزب از نقاط ضعف مبرا نبودە است. باید بە این واقعیت اعتراف کنیم کە بروز برخی از مشکلات و رقابت داخلی کە شاید علت سیاسی، فکری یا تشکیلاتی و مدیریت باشد؛ در بعضی موارد توان و پتانسیل حزب را به‌ هدر دادە است. انرژی و توانی کە می‌توانست در سنگر مقاومت و مقابلە با دشمنان بە کار گرفتە شود.

گاهی اوقات نیز فکر متمایز، موجب اختلاف و تضاد شدە است حتی تا سطح جدایی و درگیری داخلی، بدون آنکە بە گفتگو و حل مسئلە دمکراتیک فکر کردە باشیم. نتیجە این حالت باعث جدایی و استهلاک تشکیلاتی شدە و گاهی اوقات نیز موجب ناامیدی اعضا و هواداران و دوستان حزب شدە است.

بازگشت بە اهداف تاسیس حزب دمکرات یادآوری این واقعیت است کە حزب وسیلە است نە هدف، یادآوری این نکته کە حزب دمکرات از مردم و برای مردم است ما را به این باور می‌رساند کە تنها فرهنگ همزیستی، همبستگی و همرزمی است کە ما را بە اهداف آیندە و منافع ملی نزدیک می‌کند.

در پایان باید گفت کە وظیفه سازمانی باید بە این مسئولیت تاریخی و اخلاقی کە بر عهدە حزب قرار گرفته و چندین نسل است برای آن قربانی می‌دهند گرە زدە شود. واضع است کە حزب دمکرات، جنبش ملی کوردستان و ملت ما شایستە توانمندبوون، عظمت و موفقیت بزرگ است. پسندیده‌ نیست کە هزینە اشتباهات و گسستها بر جنبش تاثیر گذاشته‌ و ما را در رسیدن بە اهداف خود باز دارد.

وضعیت جمهوری اسلامی ایران

کیفیت و کمیت انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، اعتراضات شهرهای منطقە تحت ستم احواز و همزمان بە خیابان‌ آمدن مردم در مناطق دیگر ایران و سرکوب خونین این اعتراضات، باری دیگر نشانەهای بحران قدرت و مشروعیت رژیم ایران را بعد از ٤٢ سال زمامداری به بحث روز رسانەهای ایران و جهان بدل کرد.

بحران‌‌های کنونی قدرت و جامعە ایران بە مانند کشوری کثیرالملە نتیجه و پیامد مستقیم  سیاست و برنامەهای جمهوری اسلامی ایران است. تحریم‌های اقتصادی و چیزی کە مسئولان رژیم خود می‌گویند "نبود اعتماد مردم بە حاکمیت" با سیل بحران و مشکلات دیگر اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، فساد، مدیریت، بیکاری، فقر مردم و...، مردم را بە ستوه آوردە است. هزینە و سنگینی این بحران و سیاست غلط بر دوش مردم و بە ویژە جوامع بدون حقوق و بە حاشیە راندە شدە ایران است.

شکاف و رقابت بیشتر در میان دستگاه حاكمیت و همچنین عمیقتر شدن شکاف میان قدرت و مردم بر همگان عیان است. این انتخابات اخیر چهرەآرایی جدیدی از اعتراض و رای "نە" بە قدرت را نشان داد کە در تاریخ حاکمیت رژیم بی نظیر بودە است. آن هم همصدایی جامعە ایران و حتی اپوزیسیون داخلی و خارجی با همە تمایزات.

نتیجه این همصدایی؛ عدم مشارکی اکثریت مردمی بود کە حق رای در نمایش انتخابات را داشتند. در برابر این موضع نیز ولی فقیه "نە" دیگری بە "نە" عمومی مردم معترض گفته‌ و در مراسم "تنفیذ" ریاست جمهوری رئیسی، باری دیگر تاکید بر مشارکت حداكثری! مردم کردو به مانند همیشه از توطئە خارجی در برابر جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. با رهنمودهای خود مدح "مدیریت جهادی" کابینە رئیسی و مقابلە با جبهە دشمنان را نمود. همزمان عضو کمیسیون مرگ در اعدام‌های دهە ٦٠ خورشیدی را بە "عالمی فرزانە" وصف کرد. همچنانکە در اطلاعیە سازمان عفو بین‌الملل بە درستی تاکید شدە بود با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید اما "مشهور در سرکوب "، سایە مرگ بیشتر از گذشته بر فضای ایران سنگینی می‌کند. بر این اساس دور از انتظار نیست با ادامە سرکوب‌‌های سیستماتیک قدرت و وضعیت بحرانی گذشتە، نارضایتی و اعتراضات علیە رژیم با شعار سرنگونی بیشتر شود.

نسبت بە اعتراضات منطقه احواز و حمایت بخشی از مردم شهرهای کوردستان، آذربایجان و اصفهان و تهران در این اعتراضات علاوه بر سرکوب خونین از سوی رژیم باید این جریان از اعتراضات را بە مانند ادامە رای "نه" بە جمهوری اسلامی ایران قلمداد کنیم کە بعد از انتخابات روی داد.

علت اعتراض مردم تحت ستم عرب در ایران و مناطق ملی دیگر این جغرافیا بە رابطە اشغالگری کە میان مرکز و حاشیە ریشە دوانیدە است بر می‌گردد. سوای بعد اداری، اقتصادی، امنیتی، آموزشی و زیست محیطی  این رابطە در اشغالگری، تاراج منابع طبیعی، سرکوب، تحقیر و اقلیت‌سازی و امنیتی‌کردن این مناطق بیشتر ادامە می‌یابد و ابعاد آن گستردە می‌شود.

واقعیتی دیگر این است کە در تكرار اعتراضات و حوادث قابل پیشبینی از این قبیل ، این مناطق تحت ستم هستد کە با هویت و شناسە ملی خود صدای حمایت از همدیگر را بلند می‌کنند. بە همین دلیل ما بە عنوان حزب دمکرات کوردستان ایران بر اساس سیاست همیشگی خود ملت‌های تحت ستم ایران را متحد استراتژیک خود می‌دانیم و چون  پرنسیپی همیشگی بر آن تاکید می‌کنیم.

حزب دمکرات و مسئلە حاکمیت کورد

پایەگذاری حکومت کوردی با مسئلە هویت، امنیت ملی، رفع ستم ملی، دمکراسی و از همە مهتمر مسئلە حاکمیت کورد بر خاک خود مرتبط است. کورد خود را بە عنوان ملتی فاقد قدرت در ایران قلمداد می‌کند کە هدف سرکوب و آسمیلە مرکز قرار گرفتە است.

کورد نیز مانند سایر ملل تحت ستم بر این عقیدە است کە بدون بازتعریف دوبارە مفهوم "ملت" در ایران رابطە اشغالگری بە قوت خود باقی خواهد ماند. در ایران رابطە اشغالگری و سیستم سیاسی تک بعدی مذهبی، دو نوع جمعیت متفاوت دارای حاکمیت سیاسی ودر مقابل  ملت‌‌هایی کە حق حاکمیت آنها پایمال شدە است را تشكیل دادە است.

این دوگانگی عملی و واقعی،  مسئلە حق حاکمیت سیاسی را بە مسئلە اصلی همزیستی ملت‌‌ها در ایران بدل کردە است. در حالیکە نخبە ملت حاکم تاکید بر سیستم سکولار دمکراتیک می‌کند جوامع تحت ستم بر این عقیدە هستند کە سیستم دمکراتیک سکولار بە تنها توانایی ایجادتعادل ساختاری، بنیادی، تاریخی، فرهنگی و سیاست را ندارد.

بە همین دلیل گروه تحت ستم، بر ضمانت حاکمیت برای همە تاكید دارند کە در آن باید نشانەهای دمکراسی و زیربنای ساختار قدرت در ایران از نو بازتعریف شود. بدون این بازتعریف رابطە اشغالگری داخلی ادامە می‌یابد. علاوە بر این بدون برداشت قدمی اساسی در این بارە نابرابری تاریخی دوبارە تکرار خواهد شد. در نتیجه‌، هر ملت غیر فارس از هر نوع نمایندگی واقعی محروم می‌شوند و تاریخ سرکوب و محرومیت تكرار خواهد شد کە این برای مناطق ملی قابل قبول نیست. برای همین حزب دمکرات کوردستان ایران تاکید بر حق حاکمیت برای کورد و مناطق تحت ستم دارد.

در پایان نیز بر دو اصل حق ملی و دمکراسی برای پسا رژیم ایران کە ایجاد سیستمی فدرالی جغرافیایی ـ ملی است تاکید می‌کنیم. این دو اصل نیز زیربنای هر نوع ائتلاف و جبهەای دمکراتیک علیە قدرت ستمکاری جمهوری اسلامی ایران و تامین حقوق ملت‌های تحت ستم است.

در رابطه با وضعیت داخلی کورد بر احترام بر رای متفاوت و نظر سیاسی و تلورانس با همە سازمان و شخصیت و جریانات میهنی کوردستان ایران تاکید داریم برای اینکە با گفتمانی ملی و نقشه راه مشترک مبارزە، بە حل مسائل پیش رو برسیم.

هدف بزرگ ما این است كه‌ با مبارزە مشترک و متحد برای کوردستانی توانمند و تاثیرگذار قدم بگذاریم چرا کە بر این باور هستم کە مبارزە "شاخ و شار" در راستای کوردستانی توانمند و استفادە از همە فرصت‌‌ها و نیرو و پتانسیلی است کە در خدمت منافع و آیندە مبارزە ما است. در رابطە با موضوع اتحاد دوباره‌، تلاش همیشگی ما این بودە است کە با طرف دیگر دمکرات بە شیوەای مناسب و قابل پسند دو طرفە به‌ اتحاد مجدد دست بیابیم.

 در این فرخنده سالروز، ضمن عرض تبریک ٧٦امین سالروز تاسیس حزب دمکرات کوردستان ایران، سر تعظیم برای شهدای کورد و کوردستان و خانوادەهای آنان فرود می‌آوریم بە ویژە رهبرانمان.

درود بر ارادە شکست‌ناپذیر زندانیان سیاسی. درود و وفا به‌ همە این مبارزانی کە عمر خود را صرف مبارزە کردەاند. درود بی پایان بر همە جانبازان صف مبارزە، درودی قدرشناسانه‌ بر نیروی پیشمرگە "شار و شاخ" و همە طبقات و اقشار میهن‌پرست کوردستان.

بە امید اتحاد و همبستگی

پیروزباد مبارزە مشروع ما