کوردستان میدیا

شنبه 9 مرداد 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری: امیدوارتر و تواناتر از گذشتە سنگر کوردستان برای دفاع از آزادی محکمتر و آبادتر است

00:00 - 1 فروردین 1400

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسب سال نو کوردی پیامی را منتشر نمود. ایشان در این پیام تاکید کردەاند ما در حزب دمکرات کوردستان ایران بر این باور هستیم؛ سرنوشت مشترک باید بە زیربنای مبارزە  و همپیمانی همە جریان‌هایی کە در عمل بە دمکراسی و حقوق ملی ملت‌های تحت ستم در ایران باور دارند، تبدیل شود.

متن پیام بدین شرح است:

پیام نوروزی "مصطفی هجری"، مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران

هم میهنان گرامی!

مردم مبارز کوردستان!

در حالی بە استقبال نوروز و سال نو ١٤٠٠ خورشیدی می‌رویم کە بحران‌های انباشته‌ شده‌ و حل نشده‌، كه‌ محصول و استمرار سیاست‌ها و مدیریت جمهوری اسلامی ایران است، همان تجربە تلخی است كه‌ نە فقط ملت‌های تحت ستم این کشور را دربر گرفته‌، بلکە دود آن‌ بە چشم کشورها و دیگر ملت‌های منطقە نیز رفتە است.

اعتماد اجتماعی، یکی از فاکتورهایی می‌باشد کە در فائق شدن حکومت‌ها بر بحران‌ها نقش بسزایی دارد؛ بر اساس نظرسنجی‌ کە شهرداری تهران انجام دادە، ٥٠ درصد شهروندان هیچ اعتمادی بە آمار و اوامر رژیم ندارند، بە این معنا کە رژیم در این زمینە نیز در بحرانی عمیق فرو رفتە است.

سازمان بهداشت جهانی بە دنبال اشاعە ویروس کرونا در ایران اعلام کرد کە سران جمهوری اسلامی، خبر اشاعە ویروس کرونا را دیر اعلام کردەاند. بدون شک بحران کرونا، یکی از آن رخدادهایی می‌باشد کە فارغ از خسارات مالی و جانی، تاثیر همە جانبەای بر دیگر مسائل نیز داشتە است. اگر مشکلات و بحران‌های پیشتر ایران را مبنا قرار دهیم، سال ١٣٩٩، سالی لبریز از فاجعە و همراە با بحران‌های عمیق‌تر از گذشتە بود.

رژیم از روزهای نخستین، ویروس کرونا را همچون پدیدەای امنیتی و تبلیغاتی جلوە داد. برعکس تبلیغات مسئولان ردەبالای سپاە پاسداران راجع  به‌ کشف راهکارهای بنیادین، تا بە امروز نیز، رژیم نتوانستە آثار ویرانگر این ویروس را لاپوشانی کند.

یکی از معیارهای جهانی برای تخمین میزان رفاە کشورها، معیار لگاتوم است. بر اساس این معیار، وضعیت رفاە کشورها بر اساس ١٢ اصل، ( امنیت، آزادی فردی، حکمرانی، ثروت اجتماعی، تولید، وضعیت کسب وکار، زیرساخت‌ها، کیفیت اقتصادی، وضعیت معیشت، بهداشت، محیط زیست و آموزش) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. طبق آخرین تخمین انستیتو لگاتوم، ایران در میان ١٦٧ کشور جهان، مقام ١٢٠ام را داراست.

برعکس ادعاهای سران جمهوری اسلامی، ظرف سال‌هایی کە کشور تحت فشار تحریم‌ها بود، نە اقتصاد این کشور رشدی کردە و نە رفورمی برای بهبود معیشت مردم انجام شدە است. سیاست خارجە رژیم بهانەای برای تحمیل تحریم‌های بیشتر بر اقتصاد ایران بود و فساد سیستماتیک داخلی رژیم نیز موجب ناامیدی مردم از داشتن زندگی‌ای امروزی و مرفە شدە است.

بعد از خروج آمریکا از توافق برجام، اقتصاد ایران در بحرانی تاریخی فرو رفتە کە حتی نسبت بە دوران جنگ ٨ سالە ایران با عراق، عمیق‌تر و خسارات آن گستردەترند. کاهش یا از دست دادن درآمدهای نفتی، علت کثری بودجە است. در کل قیمت‌ها افزایشی دو برابر را تجربە کردند، ارزش تومان چند برابرسقوط کردە، حجم اقتصاد ایران کوچک‌تر و قدرت اقتصادی شهروندان در سال ١٣٩٩ نسبت بە سال گذشتە آن ٢٥ درصد کاهش یافتە است.

در سال گذشتە رژیم دچار کسری بودجە شد و در نتیجە این کسری فشاری کمرشکن بە مردم آوردە تا بلکە بتواند با جمع‌آوری مالیات سال‌های گذشتە بخشی از کثری را جبران کند، این اقدام در حالی بود کە ویروس کرونا همە بازارها را برهم ریختە و طبق آمار مردم نسبت بە سال گذشتە ٧ درصد فقیرتر شدند، در سال جاری نیز با وجود ویروس کرونا ٣ میلیون نفر کار خود را از دست دادە و سرنوشت کار ٥ میلیون نفر نیز تا بە امروز نا مشخص و حکمومت هم هیچ حمایتی از بازار و معیشت مردم نکردە است و همزمان بازار سیاە در ایران گستردەتر شدە است.

امسال نیز دوباره‌ استان‌های كردستان بیشترین درصد بیکاری و تورم را در سطح کشوری ایران داشتەاند و در میان استان‌های کوردستان نیز، کرماشان بیشترین آمار بیکاری را دارد. ایلام و کرماشان طبق آمار رسمی دو شهر فلاکتبار بوده‌ و همزمان با افت شدید ارزش تومان و توزیع دلار با نرخ دولتی در مرکز ایران، مردم کورد نسبت بە سال‌های پیش فقیرتر شده‌اند.

زنان دو برابر مردان قربانی بحران اقتصادی شدند، کمتر کشوری پیدا می‌شود کە فضای کار برای زنان همچون ایران محدود باشد. کشوری کە ساکنین زن بالای ١٥ سال آن بیش از ٣١ میلیون نفر می‌باشد، تعداد زنان صاحب کار کمتر از ٤ میلیون و ٤٠٠ هزار نفر است. در سال ١٣٩٩، میزان بیکاری زنان ١٤ برابر بیکاری مردان بودە، با این وجود و بە علت وضعیت کرونایی بە نظر می‌رسد خشونت خانوادگی علیە زن، کودک و سالخوردگان افزایش داشتە باشد، اما هیچ گونە آماری قابل اعتماد در این بارە وجود ندارد.

تعداد اشخاص مبتلا و همچنین قربانیان ویروس کرونا حداقل ٣ برابر آمارهای رسمی است. بحران ریشەای بهداشت در کوردستان زمانی وضعیت فاجعەبار خود را نمایان خواهد می‌کند کە آمار پرسنل درمانی در کوردستان نصف استاندارد جهانی و میزان تخت ICU كمتر از یك سوم استاندارد جهانی می‌باشد.

در ارتباط با زندگی کارگران و قشر فقیر جامعە در سال ١٣٩٩، بایستی بگوییم طبق برآورد فعالان کارگری، بیش از ٩٠ درصد کارگران در زیر خط فقر قرار دارند. فشار اقتصادی بە حدی است کە کیفیت زندگی و خوراک مردم مدام در حال کاهش است. حتی قشر کارمند نیز بە زیر خط فقر آمدە، همزمان با آن قشر بازنشستە هم بە دلیل ناچیز بودن حقوق  و بە علت ورشکستگی صندوق بیمە بیش از پیش در معرض خطر قرار دارند. شیوع ویروس کرونا، باعث شدە کە شکاف طبقاتی رو بە افزایش رود.

غیر از این کە دسترسی ساکنان مناطق ملت‌های غیر فارس بە امکانات و لوازم پزشکی و بهداشتی بە میزان لازم نیست، بعد از تعطیلی مدارس و دانشگا‌ه‌ها، خلا دیجیتالی و نبود لوازم آموزش  و ضعف خطوط اینترنت، کودکان کوردستان را با خطر ترک تحصیل و بی‌سوادی مواجە می‌کند.

فقط طی یک سال گذشته؛ ٢٣٠ کولبر و کاسبکار بە علت شلیک نیروهای نظامی و امنیتی رژیم مورد هدف قرار گرفتەاند و در نهایت ٦٧ نفر کشتە و ١٦٣ شهروند دیگر مجروح شدەاند. از مجموع ٣٤ شهروند مدنی کە مورد هدف قرار گرفتەاند ١٥ نفر جان خود را از دست دادە و ١٩ نفر دیگر مجروح شدەاند. از مجموع ٤٠ قربانی مین، ١١ نفر کشته و ٢٩ نفر دیگر زخمی شدەاند. همچنین ٢٢٣ مورد خودکشی (١١٧ زن و ١٠٦ مرد) ثبت شدە است، در سرزمین ملیت‌‌های غیرفارس مانند بلوچستان، کشتن کاسبکاران و سرکوب معترضان شهر سراوان نمونەای است از سرکوب سیستماتیک و ستم چند برابری علیە این ملت‌ها.

علاوه بر وضعیت فروپاشیدە اقتصادی و بحران کرونا، در سال گذشته جمهوری اسلامی ایران بر سیاست همیشگی خود یعنی دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، آزمایش موشکی و برنامە اتمی خود مصر بودە است. جمهوری اسلامی ایران از طریق شبکەهای گستردە شبەنظامیان و گرو‌ه‌‌های تحت نفوذ خود، جنگ نیابتی را در اولویت خود قرار دادە و بە مثابە کارت فشار علیه‌ کشورهای منطقه استفادە کردە است. از طریق این نیروها؛ طی یک سال گذشته بصورت مستمر منافع کشورهای عربی و آمریکا را در منطقه‌ مورد هدف قرار دادە است. دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم ایران در چند کشور جهان سعی در ترور و بازداشت و ربودن مخالفینش کردە است. فرماندهان سپاه پاسداران اعتراف می‌كنند کە در مدت ٣٠ سال اخیر ١٧ میلیارد دلار از ثروت عمومی را صرف امور دیپلماسی، فعالیت‌‌های نظامی و عملیاتی در منطقه کردەاند. اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کردە کە از سال ٢٠١٢ بە بعد ایران ١٦ میلیارد دلار را صرف ترور و همپیمان‌‌های خود کردە است. ماهیت این انحصارطلبی کە تهران بە گفتمان مذهبی و ایدئولوژیک گره زدە است، دیگر برای جامعە جهانی موضوعی ناآشنا نیست. رژیم ایران برای انحراف اذهان عمومی بە ویژه در داخل، گاهی اوقات از فاکتور مذهب، گاهی اوقات نیز از فاکتور "شکوه ایران بزرگ" استفادە کردە است.

حداكثر هزینه‌، حداقل دستاورد

با بوجود تمامی این بحران‌ها در ایران، آنکه‌ جالب توجه‌ است انفعال رژیم جهت حل این بحران‌های فراگیر داخلی و خارجی است. در واقع این مردمان ایرانند كه‌ باید هزینه‌ یاغیگری‌های رژیم را بپردازند.

در سطح منطقه‌ای، ائتلاف‌های پیدا و پنهان علیه‌ رژیم ایران در جریانند. همگرایی اسراییل و كشورهای عربی و عادیسازی روابطشان، كه‌ انتظار گسترش آن نیز می‌رود، در راستای فشار بر رژیم و منزوی كردن آن انجام میگیرد. هدف قرار گرفتن قاسم سلیمانی فرماند سپاه قدس، "ابومحمد مصری" نفر دوم القاعده‌ و "محسن فخریزاده"‌ مسئول اتمی رژیم، در تهران، شكاف امنیتی و ضعف دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم را برملاتر ساخت. انزجار از سیاست‌های رژیم ایران و دخالت‌هایش در كشورهای منطقه‌، نزد نسل نوین و أفكار عمومی بویژه‌ در كشورهای عراق و لبنان و أفغانستان كه‌ عملادر كف خیابانها و تظاهرات مردمی بروز یافته‌اند، اشاره‌ای دیگر به‌ شكست سیاست‌های رژیم می‌باشند.

در سطح بین المللی، برنامە موشکی ایران كه‌ بە تهدیدی علیه‌ کشورهای عربی، اروپا و آمریکا و منافع آنها در منطقه تبدیل شده‌، بر سر میز مذاکرات آنها قرار دارد و آمریكا و اروپا بر سر آن متفق هستد. معادلەای كه‌ در شرف وقوع است گمان نمی‌رود بە سود رژیم تمام شود.  در صورت توافق یا ادامە شرایط کنونی در روابط ایران و آمریکا نیز، مجموعەای اما و اگر و رخداد انتظار می‌رود، و باید توجه نمود کە رژیم ایران در هر دو سطح داخلی و خارجی در شرایط ضعیفی است و رو بە ضعف بیشتر می‌نهد.

طی سالیان اخیر، بە علت فشارهای اقتصادی، اعتراضات مداوم علیه‌ بحران‌های موجود كه‌ به‌ صورت دوره‌ای تكرار شده‌اند، مانند موجی ویرانگر ستون‌های قدرت را بە لرزە افکندە است. هر کدام از این امواج اعتراضات در نتیجە و ادامە موج قبلی و هر بار بخشی از طبقه و اقشار جامعە را در بر گرفته است. تلنبارشدن شکست‌‌های رژیم و ناامیدی مردم از این شرایط، موجب آن شدە کە اعتراضات علیە سیاست‌های رژیم گسترده‌تر شود، سیاست‌هایی کە بیشترین هزینە آن بر دست مردم و ماحصل آن نیز بە سفرە قدرت رسیده است.

برای گذار از این شرایط و پایان‌‌دادن بە وضعیت زیردستی، برای رسیدن بە حقوق ملی و دمکراتیک کە همە ملیت‌‌ها احساس حق حاکمیت و امنیت ملی و کرامت خود بکنند؛ ما در حزب دمکرات کوردستان ایران بر این باور هستیم: سرنوشت مشترک باید بە زیربنای مبارزە و همپیمانی همە جریان‌هایی کە در عمل بە دمکراسی و حقوق ملی ملت‌های تحت ستم در ایران باور دارند، تبدیل شود. بر این عقیدە هستیم کە موقعیت ضعیف رژیم، زمینەای مناسب برای مبارزە و تلاش در راستای سرنگونی این نظام، و بنیان نهادن سیستمی دمکراتیک و فدرال فراهم کردە است. نسبت به کوردستان ایران در سال ١٤٠٠ نیز مانند سال‌های قبل بر همگرایی و همکاری احزاب مبارز و متحدکردن نیرو و توان و فرصت‌ها تاکید می‌کنیم برای دستیابی بە کوردستانی مقتدر و موثر برسیم. به‌ تدوام مبارزە راسان همچون اصلی اساسی می‌نگریم. پیوستن زنان و مردان مبارز و انقلابی بە صفوف نیروی پیشمرگە کوردستان در سال ١٣٩٩، نیرو و توان بیشتری بە مبارزە برای آزادی و رهایی سرزمینمان کوردستان دادە است. بە همین دلیل اعلام می‌کنیم امیدوارتر و تواناتر از گذشتە سنگر کوردستان برای دفاع از آزادی محکمتر و آبادتر است.

در پایان، سال نو و نوروز کوردی را بە همە آحاد ملت وفادار کوردستان، خانوادە شهدا، زندانیان سیاسی و خانوادەهای آنان، نیروی پیشمرگە کوردستان و همە کسانی کە در راە مبارزە و آزادی کوردستان جانفشانی و فداكاری کردەاند تبریک می‌گوییم.

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری