کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری طی پیامی اعدام شهید "حیدر قربانی" را تسلیت گفتند

12:07 - 29 آذر 1400

"مصطفی هجری"، مسئول اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران در پیامی اعدام شهید "حیدر قربانی" را تسلیت و گفتند: "کوردستان با داشتن این چنین فرزندان آزادی خواهی، سرفراز است و امیدوار بە آزادی." 

متن پیام این چنین است:

رژیم انسان کش جمهوری اسلامی "حیدر قربانی" یکی دیگر از فرزندان کوردستان را اعدام کرد.

"حیدر قربانی"، فرزند "شهید علی"، آزادی خواهی وطن پرست و با ارادەای بود کە همچون دیگر جوانان کوردستان ایران، استوار ایستاد و تسلیم رژیم ایران نشد و این چنین برای همیشە در دل همە آزادی‌خواهان و میهن دوستان کوردستان، جاودانە شد.

"کوردستان با داشتن این چنین فرزندان آزادی خواهی، سرفراز است و امیدوار بە آزادی ."

مراتب همدردی و تسلیت خود را بە خانوادە و دوستان "حیدر" و همچنین مردم وفادار و مبارز "کامیاران" و همە کسانی کە دلشان برای آزادی می‌تپد، عرض می‌نماییم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

مسئول اجرایی

مصطفی هجری