کوردستان میدیا

پنجشنبه 15 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری: ما هزاران هستیم و با هم بە هدف خود خواهیم رسید

16:49 - 5 بهمن 1398

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسب دوم بهمن‌ماه سالروز تاسیس جمهوری کوردستان در توییتر پیامی را منتشر نمود.

"هجری" در پیام توییتری خود نوشتە است: "در دوم بهمن‌ماه کە افق ذهنیت رهایی‌طلبانە ملت کورد تلالو و درخشندگی پیدا کرد، مبارزە ما نیز موانع و محدودیت‌ها، فراز و نشیب‌های زیادی را بە خود دیدە است. اما دوستان و دشمنان بدانند ما هنوز بر پیمان خود با جمهوری ایستاده‌ایم و در این راه قدم می‌گذاریم".

مسئول اجرایی حزب دمکرات در ادامە پیام خود نوشتە است: "از موانع راه نیز هراسی نداریم، ما هزاران هستم و با هم به هدف خود خواهیم رسید".