کوردستان میدیا

شنبه 24 مهر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری: کاک عثمان مصطفی پور مکتبی برای یادگیری

19:15 - 16 شهریور 1400

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایرن در ارتباط با شهادت کاک "عثمان مصطفی پور" پیامی را منتشر کردند.

متن پیام این چنین است:

پیام تسلیت در رابطە با شهادت کاک عثمان مصطفی پور

کاک "عثمان مصطفی پور" قهرمان زندان‌های مخوف رژیم ایران، امروز سە‌شنبە ١٦ شهریور، دل بزرگ و پر از آرزویش از طپش افتاد و صفوف مبارزاتی را به همسنگرانش در حزب دمکرات کوردستان ایران سپرد.

شهید "عثمان مصطفی پور" بە درازای چندین سال مبارزە و در مدت ٢٨ سال ایستادگی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و مقاومت در برابر همە نوع شکنجە جسمی و روانی، همچنان مصرانە بە آرمان‌های انقلابی حزب دمکرات پایبند و سربلندانە در مقابل حاکمان خونخواە تهران ایستادگی کرد.

امید بە آزادی از زندان و بازگشت بە صفوف مبارزاتی حزب، مشوقی بود کە ایشان را روزبەروز امیدوارتر کردە بود، همین بود کە بعد از گذشت مدت زمانی کوتاە از آزادی از زندان، روز ٧ خرداد ١٣٩٩ خورشیدی، خود را بە سنگرهای محکم مبارزان رساند و بە عنوان پیشمرگه بە مبارزات خود ادامە داد و بە آرزو همیشگی خود رسید. اما با نهایت تاسف و تاثر، بیماری کرونا بیش از این بە ایشان فرست نداد تا بە حزب و ملتش بیشتر خدمت کند.

 کاک "عثمان مصطفی پور" با زندگی پر ثمر خود و با ارادە ستودنی و وفا و حب بی پایانش بە ملت کورد، مدرسەای هستند برای رهروان جریان مبارزات بر حق ملت کورد و اثبات کردند کە ملتی کە دارای این چنین فرزندی باشد، پیروزیش حتمی است.

ما همسنگران و هم فکران شهید "عثمان مصطفی پور"، سوگوار از دست دادنشان هستیم و مراتب تسلیت خود را بە همسنگران و بە ویژە خانوادە سربلندشان اعلام می‌داریم و با ادامە  راە پر افتخارشان با ملت کورد در کوردستان ایران  تجدید میثاق می‌کنیم و تا رسیدن بە آرمان‌های ملتمان همچنان پیشمرگه کوردستان باشیم.

یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

١٦ شهریور ١٤٠٠ خورشیدی