کوردستان میدیا

سه شنبه 12 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

موشک سرگردان

18:15 - 30 بهمن 1399

کریم پرویزی

در روز جهانی عشاق و در حالی کە عاشقان بە همدیگر گل هدیە می‌دادند، نیروهای تروریست وابستە بە سپاە قدس جمهوری اسلامی، شهر اربیل، فرودگاه و همچنین چند محلە از این شهر را کاتیوشاباران کردند.

راکت‌های شلیک شدە نیروهای وابستە به‌ سپاە قدس، باعث کشتە شدن یک نفر و مجروح شدن چندین نفر و همچنین اندک خسارات مادی نیز بە فرودگاه و چند محلە اربیل وارد کرد، اما بیشتر از خسارات مادی و جانی، هدف ایجاد فضای ناامن و وحشت بر جو حاکم بر شهر و هدف قرار دادن امنیت پایتخت اقلیم کوردستان بود.

هرچند كه‌ بنا به‌ ادبیات بیاننامە منتشر شدە از سوی گروه سرایا اولیاء الدم کە انجام حملە را بر عهدە گرفتە، هدفشان هشدار دادن بە آمریکا و حاکمیت اقلیم کوردستان باشد و در فکر خود حکومت اقلیم و آمریکا را هدف قرار دادە تا با این اقدام مذبوحانه‌ وادارشان کنند تسلیم خواست تروریستی خود کنند، اما آن چە کە روشن است اقدامات این چنینی از سوی گروه‌های وابستە بە جمهوری اسلامی نە تنها هرگز نتوانستە طرف مقابل را مرعوب كند، بلکە عکس‌العمل سازماندهی شدەتر و تندتری را بە دنبال خود آوردە و نهایتا چنگ و دندانش را كشیده‌اند.

راکت‌هایی کە تروریست‌ها با استفادە از ماشینی دستکاری شدە در پایین شهر اربیل رو بە پایتخت اقلیم شلیک کردند، گرچه‌ از لحاظ هدف نظامی مکان انتخاب شدە بر اساس محاسبات دقیق بودە باشە و تلاش کردە باشند کە با دقت بالا هدف گیری کنند، اما از حیث سیاسی نتوانستند پیشبینی خیلی دقیق از شرایط داشتە باشند و با سراسیمە کاری انجام دادند کە احتمالا سر فرمان دهندگانشان را بر باد دهد.

اقدام تروریستی روز ١٤ فوریە، همچون حملە انتحاری ١ فوریە چند سال پیش اربیل، هر چند متاسفانه‌ جان عده‌ای را گرفت، اما هیچ وقت بە اهداف شوم خود کە ترساندن طرف قربانی و نهایتا تسلیم شدنش در مقابل تروریست‌ها بود، دست نخواهد یافت.

در حال حاضر جمهوری اسلامی آن راکت‌ها را با هدف آزمودن ارادە ادارە بایدن و زهرچشم گرفتن از حکومت اقلیم شلیك كرد، اما بە مثابە دیگر محاسبات رژیم این اقدامات بیشتر از هر زمانی جهان را بە این قناعت می‌رساند کە نباید راه را برای تروریسم اسلامی تهران و گروگانگیری‌های این رژیم هموار کنند.

همچون تلاش‌های تروریستی اسداللە اسدی‌شان در آلمان و بلژیک کە تماما بە ضرر رژیم تمام شد، اقدام تروریستی شب ١٤ فوریە در اربیل نیز نە تنها هیچ دست آوردی برای جمهوری اسلامی نداشت بلکە عزم آمریکا را نیز نسبت بە حمایت از اقلیم کوردستان جدی تر و هم روشنتر از هر زمانی بە همە طرفین ثابت می‌کند کە دشمن اصلی همە ملت‌های منطقە و بەویژە دشمن حقیقی کورد و کوردستان، رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این رژیم سرچشمە آشوب و تروریسم در سطح جهان است و این منطقە برای رسیدن بە صلح بایستی بە سرچشمە این راکت‌های سرگردان در هوا خاتمە دهد کە هر روز از گوشەای، گوشەای دیگری از این منطقە را هدف قرار می‌دهند. کوردستان پایدار خواهد ماند و جمهوری اسلامی نیز بە زباله‌دان تاریخ خواهد پیوست.