کوردستان میدیا

جمعه 27 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

٢٤٨ مین دورە مقدماتی پیشمرگە بە اتمام رسید

20:10 - 18 فروردین 1400

امروز چهارشنبە، ١٨ فروردین ١٤٠٠، مراسم اختتامیە دورە مقدماتی ٢٤٨ پیشمرگە کوردستان با حضور شماری از کادر، پیشمرگە و مسئولان سیاسی و نظامی پیشمرگە کوردستان، برگزار شد.

این مراسم با سرود ملی "ئەی ڕەقیب" و یک دقیقە سکوت بە پاس روان شهدای کورد و کوردستان آغاز شد.

بعد از رژە نظامی شرکت کنندەگان دورە مامۆستا "حمدی حسینی" کادر دستگاه فرماندەهی نیروی پیشمرگە، طی سخنانی کوتاە بە نقش و دور پیشمرگە در جنبش رهایی بخش ملت کورد اشارە داشتند.

در ادامە گزارش کاری آموزشگاه حزب از سوی "بداغ بداغی" مربی آموزشگاه تقدیم حضار شد.

بعدها پیام دورە ٢٤٨ مقدماتی از سوی "توانا عثمانی" شرکت کنندە دورە قرائت شد.

در این مراسم شرکت کنندەگانی کە در زمینە " سیاسی – نظامی و نظم و دسیپلین" موفق بە کسب مقام اول تا سوم شدە بودند، از سوی "علی اشرف مجیدی" و "بداغ بداغی"، جوایز خود را دریافت کردند.

در ادامە مراسم سرودی تحت عنوان "کوردستان" از سوی شرکت کنندەگان دورە تقدیم حضار شد.

مراسم با اجرای قطعەای آواز کوردی کە توسط  شرکت کنندە "فاروق" اجرا شد، بە اتمام رسید.