کوردستان میدیا

چهارشنبه 1 اسفند 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نیروهای دژخیم رژیم ایران بە کولبران کورد یورش بردند

04:24 - 27 فروردین 1396

کوردستان میدیا: شماری از کولبران کورد در شهرستان سردشت مورد یورش درندانە نیروهای جنایتکار رژیم اسلامی ایران قرار گرفتند.

بە گزارش رسیدە بە وب‌سایت کوردستان میدیا، عصر روز شنبە مورخ ٢٦ فروردین ماه ١٣٩٦ خورشیدی، شماری از کولبران کورد در مرز شهرستان سردشت، مورد هجوم مسلحانە نیروهای انتظامی جلاد واقع شدند کە طی آن چند کولبر کورد کشتە و مجروح شدند.

خبرنگار وب‌سایت کوردستان میدیا در این بارە اعلام کرد، نیروهای رژیم در منطقه هۆدەران سردشت بە این کولبران کورد حملە کردەاند.

طبق این گزارش ٤ کولبەر کورد کشتە و زخمی شدەاند و همچنین نیروهای رژیم ایران در پاسگاه دەشتی کەپران و بەردەپان بە حالت آمادە باش درآمدە و از امداد و کمک رسانی مردم بە کولبران ممانعت جدی کردەاند.

هویت یکی از کولبران کشته شدە بە دست نیروهای رژیم احمد مام قادری اعلام شدە است و همچنین نیروهای رژیم مانع شدەاند کە مردم مجروحان را بە بیمارستان منتقل دهند.

طبق این گزارش نیروهای رژیم با سلاح سنگین بە سوی مردم تیراندازی کردەاند.

همچنین خبرها حاکی از آن است کە ٩ تن از نیروهای رژیم کشتە و زخمی شدەاند.

خبرنگار وب‌سایت کوردستان میدیا همچنین بیان داشت کە مردم شهرستان سردشت و منطقه بە محل درگیری روانە شدە که با برخورد شدید نیروهای رژیم روبرو شدەاند.