کوردستان میدیا

دوشنبه 13 مرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هیئتی از KNK و حزب دمکرات در مورد مسئلە کورد بە گفتگو پرداختند

17:55 - 20 آذر 1398

کوردستان میدیا: دو هیئت "کنگره ملی کورد" (KNK) و حزب دمکرات کوردستان ایران در رابطه با مسئلە کورد و تغیرات کنونی منطقه در نشستی دو جانبە بە گفتگو پرداختند.

روز سەشنبه نوزدهم آذر ماه هیئتی از "کنگره ملی کورد" (KNK) با سرپرستی "احمد قرەموسی" ریاست مشترک (KNK) و "شهلا حفید" جانشین ریاست (KNK) در ارگان روابط عمومی حزب دمکرات دیدار بعمل آوردند.

در این دیدار هئیت مهمان از سوی هیئت حزب دمکرات بە سرپرستی "محمد نظیف قادری" جانشین دوم مسئول اجرایی حزب دمکرات و مسئول روابط عمومی حزب دمکرات مورد استقبال قرار گرفتند.

در این دیدار "محمد نظیف قادری" از هیئت مهمان بە گرمی استقبال نمود.

هیئت مهمان خوشحالی خود را از این دیدار ابراز داشتە و تاریخ و گذشتە حزب دمکرات و بە ویژه رهبران شهید را مایە سرافرازی ملت کورد وصف کردند.

سپس "احمد قرەموسی" ریاست مشترک (KNK) مباحثی پیرامون فعالیت‌های "کنگره ملی کورد" تقدیم کرد.

قرەموسی اعلام داشت، هدف از این دیدار، تشریح مشترک تغییرات و یافتن راەحل مشکلات پیش روی کورد در هر چهار بخش کوردستان است.

در این دیدار "محمدنظیف قادری" مسئول هیئت حزب دمکرات ضمن اشارە بە شرکت حزب دمکرات در کنگرە پیشین (KNK)؛ همکاری و موضعگیری مشترک جریانات را به منظور پیشبرد مبارزە کورد در هر چهار بخش کورد حائز اهمیت توصیف نمود.

قادری همچنین در رابطه با تشریح تغییرات منطقه و جهان و تاثیرات آن بر مسئلە کورد بە طور کلی؛ همچنین تبیین سیاست و مواضع حزب دمکرات کوردستان ایران نسبت بە مسئلە ملی و تغییرات مرتبط به این مسئلە را تقدیم نمود و امید موفقیت روزافزون را برای کنگرە ملی کورد ابراز داشت.

در ادامە این دیدار "احمد قرەموسی" ضمن اشارە بە فرصت و تهدیدهای پیش روی مسئلە کورد کە هم اکنون در هر چهار بخش کوردستان در شرف است؛ اذعان نمود لازم است در مورد مسئلە کورد متحد و همصدا با استراتژی ملی همە جانبە اقدام کنیم.

وی بیان داشت "کنگره ملی کورد" (KNK) در واقع از لحاظ احساس مسئولیت بە این نیازها و جوابگویی بە این تغییرات اقدام خواهد کرد.

قرەموسی در ادامە سخنان خود اذعان نمود، ما با هدف ورق زدن برگی نو از کار و فعالیت‌ها و روابط خود، مایل هستیم از دیدگاه حزب و جریانات دیگر و پیشنهاد آنان برای کنگرە آیندە خود مطلع شویم و نظرات حزب دمکرات را در این زمینە حائز اهمیت می‌دانیم.

در پایان این دیدار دو هیئت بر روابط و فعالیت‌های خود تاکید کردند.