کوردستان میدیا

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ویرانه‌

13:13 - 1 اردیبهشت 1400

کریم پرویزی

برخی از حاکمیت‌‌های سیاسی وجود دارند کە می‌شود آن‌‌ها را سیستمی دمکراتیک یا نیمە‌دمکراتیک نامید؛ یا در مورد برخی گفت كه‌ سیستم توتالیتر یا تمامیت‌خواە است. با تعریف سیستم سیاسی حاکم بر کشوری، ذهنیت و چهارچوب کلی را نسبت بە آن سیستم جهت می‌دهیم و از این چنین سیستمی نیز انتظار اقدام یا اعمالی خواهیم داشت متناسب با تعریف آن.

اما برای رژیم جمهوری اسلامی این چنین تعریفی صدق نمی‌کند، چرا کە اعمال و اقدامات این رژیم در همچنین چهارچوبی نمی‌گنجد و در حقیقت با این چنین تعریفی این توقع را بە وجود آوردیم کە این رژیم متناسب با تعریف گفته‌ شده‌ رفتار می‌كند، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد!

روشن‌تر بگوییم، برای رژیم جمهوری اسلامی فقط می‌توان تعریفی همچون "ویرانه‌" را به‌ كار برد. چرا کە غیر از ویران کردن کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دستگاه حاکمه‌ نیز بە ویرانەای تمام عیار تبدیل شدە است؛ درعمل و گفتمان نیز ویرانەای بیش نیست.

مسئلە فروپاشی اقتصادی و سیاسی از طرفی و وضعیت اسفبار رژیم در مقابلە با ویروس کرونا نیز گویای این واقعیت است کە رژیم شکست خوردە و اعتراف وزیر بهداشت رژیم نیز گواهی بر این حقیقت است. اما مسئلەای کە بیش از گذشتە برای همە عیان می‌باشد، موضع و رفتارهای رژیم در برهەهای مختلف زمانی می‌باشد کە بە مثابە رژیمی است مخروبە!

ویرانە بودن این رژیم زمانی آشکارتر می‌شود کە، مسئول پرونده‌ سلاح اتمی آن کە پاسداری بە نام فخری‌زادە بود، کشتە شد و مسئولان رژیم نمی‌دانستند کە چگونە کشتە شدە و چە اتفاقی افتادە است! هر کدام از سران رژیم سناریویی را مطرح و بعد از مدتی هم سکوت اختیار می‌کنند!

در تاسیسات اتمی نطنز کە دەها میلیارد دلار هزینە ساخت آن کردەاند و بە سبب این پروندە صدها میلیارد دلار زیان اقتصای بە کشور زدەاند و صدها میلیارد دلار از تحریم‌ها بە علت سایتهایی مانند نطنز علیه رژیم تصویب شدە است، اما در زمان انفجار و ویرانکاری‌های نطنز، سران رژیم نمی‌دانند چه روی دادە است و هر کدام چیزی می‌گویند و دست آخر نام نفری را اعلام می‌کنند و ادعا می‌کنند این فرد این کار را انجام دادە و از طریق فرودگاه‌های ایران از کشور خارج شدە است.

یا معاون فرماندە سپاه تروریست قدسشان می‌میرد و سپاه پاسداران علت آن را ایست قلبی عنوان می‌کند! سخنگوی آنها می‌گوید عارضە شیمیایی داشتە است و جان خود را از دست دادە است، فردی دیگر می‌گوید مطمئنا "شهید" شدە! حتی نمی‌دانند فرماندە ارشد تروریست آنها چگونە مردە است!

بعد از اشاعە ویروس کرونا هم، ولی فقیه با نهایت گستاخی گفت واکسن کرونا خارجی  مورد اعتماد نبودە و خرید آن ممنوع است و چند ماە بعد رئیس جمهور رژیم می‌گوید بایستی میلیون‌ها واکسن را تزریق و برای ذخیرە چندین سال هم واکسن خارجی بخریم! دیگر داستان "مستعان" سپاە پاسداران نیز بماند کە می‌گفتند با استفادە از فرکانس و فلان، ویروس را از فاصلە دور کشف می‌کنند، همە این حرف‌ها هیچ پشتوانە علمی نداشتە و بلوف عظیم در تاریخ علم و دانش بود!

همە این اتفاقات گویای این مسئلە هستند کە کار از کار گذشتە تا نام یا تعریفی استاندارد حتی اصطلاحی همچون دیکتاتور و تمامیت‌خواە برای معرفی این رژیم بکار گرفتە شود، بلکە کلمە "ویرانه‌" تمام و کمال گویای ذات و همچنین نشان دهندە چهرە واقعی رژیم حاکم در تهران است.