کوردستان میدیا

سه شنبه 17 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پاسخ دفتر رئیس جمهوری فرانسە بە نامەی مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران

19:52 - 18 بهمن 1393

کوردستان میدیا: دفتر ریاست جمهوری فرانسه، به نامەی مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران که در پی واقعەی تروریستی پاریس، به رئیس‌جمهوری فرانسه ارسال کردە بود؛ پاسخ داد.

به گزارش وب‌سایت کردستان میدیا، روز پنجشنبه هجدهم دی‌ماه سال ١٣٩٣، مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، طی نامەای بە فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسە، اقدام تروریستی پاریس را تسلیت گفت.

در بخشی از این نامه، مصطفی هجری، به نام حزب دمکرات کردستان ایران و بە نام شخص خود، اقدام تروریستی‌علیە روزنامەی شارلی هبدو Charlie Hebdo را به فراسنوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه و از طریق وی به ملت فرانسه تسلیت گفتە بود.

پس از ارسال نامه به فرانسوا هولاند، دفتر ریاست جمهوری فرانسه، در پاسخ نامەی تسلیت دبیرکل حزب دمکرات یک نامه به حزب دمکرات ارسال نمود.

پاسخ ارسالی از سوی دفتر ریاست جمهوری فرانسه بدین شرح است:

آقای مصطفی هجری دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران

آقای دبیر کل

بە دنبال رویدادهای تراژیکی کە در روزهای ٧، ٨ و ٩ ژانویەی گذشتە رخ داد و فرانسە را در ماتم فروبرد، آقای رئیس جمهوری مرا موظف ساخت کە از شما بخاطر ابراز پشتیبانی‌تان از ارزشهای دمکراتیکی کە متحدگر فرانسویها است، صمیمانە تشکر نمایم.

راهپیمائی جمهوریخواهانەای کە در روز ١١ ژانویە همەی آنهائی را کە مایل بودند و نیز شمار چشمگیری از روسا و مسئولین دولتها از سراسر جهان را گرد آورد، تاکید مجددی بود بر دلبستگی ما بە ارزشهای آزادی، رواداری و پلورالیسم کە فرانسە مدافع آن در همەی نقاط جهان می‌باشد.

در رویارویی با توحش و تاریک اندیشی، وحدت ملی نیروی قوت ما است.
دارای ارادە و عزم راسخ می‌باشیم.

آقای دبیر کل،
خواهشمندم احترامات فائقەی مرا بپذیرید

خانم ایزابل سیما Isablle Sima))
دفتر ریاست جمهوری
پاریس، ٣٠ ژانویەی ٢٠١٥