کوردستان میدیا

جمعه 15 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پروژە پژوهش ادبی ''دەلاقە'' در شش جلد چاپ و منتشر شد

11:50 - 12 تیر 1399

پروژە پژوهش ادبی ''دەلاقە'' کە از بعدهای تاریخی و انتقادی بە انواع متفاوت ادبیات کوردی در کوردستان ایران پرداختە است، توسط "شریف فلاح"، نویسندە و پژوهشگر کورد، این پروژە در سە هزار و ٦٨٤ صفحە و هر جلد آن بر تیراژ ١٠٠٠ جلد، تدوین و در مجموعەای شش جلدی چاپ و از سوی نشر "ماد بوک" منتشر شدە است.

این پروژە ادبی کە نویسندە و گردآورندە مدت ١١ سال را صرف تدوین آن کردە است. با متد و روشی علمی و آکادمیک انواع متفاوت ادبی کوردی را طبقەبندی کردە و پژوهش خود را در دو شیوە مصاحبە و مقالە انجام دادە است.

نکتە برجستە این پروژە وجود دیدگاه‌های متفاوت و کثرت بینش و نظریەهای گوناگون است و تقابل نظریەها و دیگاه‌های متفاوت و حتی متضاد را نشان می‌دهد. این تقابل، تفاوت و تضادها در مقالەها و مصاحبەهای این پروژە با شاعران، نویسندگان (داستان‌نویسان و رمان‌نویسان)، پژوهشگران و منتقدین مناطق ایلام، کرماشان، هورامان، سنە، موکریان، ارومیە و حتی کوردهای خراسان و همەی گویش‌های زبان کوردی در مناطق مختلف شرق کوردستان مورد بحث و پژوهش قرار گرفتە و دیدگاه‌های متفاوت در آن نقد و بررسی شدەاند.

در پروژە پژوهش ادبی ''دەلاقە'' کە در دو شیوە مقالە و مصاحبە بە انجام رسیدە است، تلاش بر این بودە کە انواع ادبی کوردی در کوردستان ایران از منظرهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی در جلد‌های جداگانە مورد پژوهش قرار گیرد و در هر یک از این جلدها زبان، ادبیات شفاهی، شعر معاصر کوردی در کوردستان ایران ، جایگاه ادبیات داستانی و روایی کوردی در کوردستان ایران ، جریان شعری ''داکار''، جایگاه زبان و ادبیات کوردی در استان‌های ایلام و کرماشان، و همچنین جایگاه نقد ادبی در ادبیات کوردستان ایران در بوتە نقد و پژوهش قرار گیرد. در حقیقت این پروژە پنجرەای ا‌ست بە روی نیم قرن آثار زبان و ادبیات کوردی در شرق کوردستان.

تمام شش جلد پروژە پژوهش ادبی ''دەلاقە'' در سە هزار و ٦٨٤ صفحە از سوی انتشارات ''ماد بوک'' چاپ و در کوردستان ایران و عراق منتشر شدە است.

نام جلد‌های این مجموعە و تعداد صفحات آنان بە شرح زیر است:

‌ - جلد اول: روچنە (روزنە)؛ زبان و ادبیات شفاهی؛ در ٦٤٢ صفحە و تیراژ ١٠٠٠ جلد چاپ و منتشر شدە است. این جلد مجموعەای مصاحبە و پژوهش دربارە جایگاه و مراحل زبان و ادبیات شفاهی کوردستان ایران را در بر گرفتە است.

‌ - جلد دوم: رابوون (خیزش/قیام)؛ شعر معاصر کوردی در کوردستان ایران ؛ در ٨٤٠ صفحە و تیراژ ١٠٠٠ جلد چاپ و منتشر شدە است. محتوای این جلد را مجموعەای مقالە و مصاحبە دربارە مراحل و جریان‌های متفاوت شعر کوردی در کوردستان ایران تشکیل می‌دهد.

‌ - جلد سوم: روایت در راه؛ در ٨٣٤ صفحە و تیراژ ١٠٠٠ جلد چاپ و منتشر شدە است. این جلد شامل مجموعەای مصاحبە و مقالە دربارە تاریخ، مراحل و جایگاه ادبیات روایی و داستانی در کوردستان ایران است.

- جلد چهارم: بارستی دەق (حجم متن)؛ در ٤٩٦ صفحە و تیراژ ١٠٠٠ جلد چاپ و منتشر شدە است. مجموعە مصاحبەها و مقالات این جلد نیز جایگاه نقد ادبی کوردی در شرق کوردستان را مورد بررسی قرار می‌دهند.

- جلد پنجم: داکار (جریان شعری)؛ در ٣٧٦ صفحە و تیراژ ١٠٠٠ جلد چاپ و منتشر شدە است. مصاحبەها و مقالات این جلد جریان شعری ''داکار'' در شرق کوردستان را تجزیە و تحلیل می‌کنند.

جلد ششم: دەروەچەی واران (پنجرە باران)؛ در ٤٩٦ صفحە و تیراژ ١٠٠٠ جلد چاپ و منتشر شدە است. مقالات و مصاحبەهای این جلد نیز مسئلە ملیت، هویت، فرهنگ و جایگاه زبان و ادبیات کوردی در دو استان ایلام و کرماشان را زیر ذرەبین پژوهش خود قرار دادەاند.