کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام تقدیر مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بە تودەهای مردم کوردستان و ایران

13:11 - 5 اسفند 1398

تودەهای مردم آزادی‌خواه ایران

مردم شریف کوردستان

احزاب و نیروهای سیاسی مبارز

یک بار دیگر موضع‌گیری شجاعانەی شما در برابر دسیسەها و خیمە شب بازی‌های جمهوری اسلامی ایران نمونەای حماسی و باشکوه از همبستگی و مواضع مبارزاتی مشترک آفرید و بە جهانیان ثابت نمود کە رعب و هراس از خفقان رژیم فرو ریختە و جمهوری اسلامی بیش از گذشتە در کسب مشروعیت و پایگاه سیاسی و مردمی با شکست و ناکامی مواجه شدە است.

نمایش بە اصطلاح انتخابات روز جمعە ٢ اسفند ماه ١٣٩٨ خورشیدی آزمون دیگری از کشمکش و رویارویی حکومتی متمرد و خودکامە از یک سو و تودەهای بەجان آمدە مردم ایران و کوردستان از سوی دیگر بود کە نتیجە آن شکست و رسوایی رژیم در انظار جامعە بین‌المللی و تودەهای مردم داخل کشور بود.

موضعگیری برحق و شجاعانە این بار مردم، در تداوم و راستای مراحل مختلف مبارزات و تلاش‌های گذشتە بویژە خیزش‌های خونین آبان ماه و دی ماه امسال بود کە رژیم را دچار استیصال نمودە و بنیان‌های قدرت آن را بە لرزە درآورد.

علیرغم تمامی تلاش‌ها و برنامەریزی‌ها و فشارهای رژیم جهت کشاندن مردم بە این نمایش، شاهد آن بودیم کە در این بە اصطلاح انتخابات در تمامی استان‌ها، شهرها و مناطق ایران و کوردستان صدای "تحریم" و گفتن "نە" بە جمهوری اسلامی رساترین فریاد و صدایی بود کە رژیم را بە زانو درآورد و افتخار این پیروزی را برای همگی ما بە ثبت رساند.

در این میان باید از نقش احزاب و شخصیت‌هایی کە با موضع مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران مبنی بر تحریم انتخابات همراه و همدل بودند، تقدیر نمود. همچنین بایستی تشکر ویژەای از دانشجویان آگاه و بیدار دانشگاه‌های ایران داشتە باشیم کە از همان نخستین روزهای تلاش رژیم برای گرم کردن تنور انتخابات، با شعارها و موضعگیری‌های انقلابی خود، بە سناریوی انتخاب از بین "بد" و "بدتر" پایان دادە و راهگشای مسیری شدند کە بە پیروزی روز ٢ اسفند ماه منتهی گردید.

همچنین بایستی از تشکیلات، اعضا و هواداران هر چهار حزب عضو مرکز همکاری احزاب سیاسی کوردستان ایران تقدیر نمود کە از همان نخستین روز تا انتها، با تلاش خستگی‌ناپذیر خود نقشی انقلابی در فراگیر نمودن تحریم نمایش انتخاباتی رژیم ایفا نمودند.

در رقم زدن این پیروزی همچنین بایستی از شجاعت و موضع مبارزاتی زنان شجاع و آزادی‌خواه و دیگر اقشار و طبقات مردم بویژە کارگران، برابری‌خواهان و ملیت‌های تحت ستم ایران بویژە مردم کوردستان نیز تقدیر نمود کە اجازە ندادند رژیم در سراشیبی سقوط خود از رأی آنان پشتوانە و ضمانتی برای بقا و نمایش مشروعیت سیاسی و دینی حکومت خود در افکار عمومی ملت‌های منطقە و مجامع و محافل بین‌المللی بسازد.

ما در مرکز همکاری احزاب سیاسی کوردستان ایران خود را متعهد و موظف می‌دانیم کە در خاتمە یکبار دیگر ضمن تبریک بە مناسبت این پیروزی، دستان شما مردم مبارز و انقلابی را بە گرمی فشردە و مقاومت گستردە عمومی و مواضع سیاسی مدرن و آزادی‌خواهانەتان جهت بە زانو درآوردن این رژیم سرکوبگر و فریبکار را ارج بنهیم. اطمینان می‌دهیم کە تا بە سرانجام رساندن این راه پر افتخار کە همانا سرنگونی قطعی رژیم و تحقق آزادی، برابری و رهایی از هرگونە ظلم و تبعیض و استثمار می‌باشد، دوشادوش شما در سنگر مبارزە و فداکاری استوار ایستادە و قدم بە قدم تا دستیابی بە پیروزی نهایی همراه و همگام خواهیم بود.

همچنین امیدواریم آن بخش از مردم نیز کە بە هر دلیلی نتوانستند در افتخار این پیروزی سهیم شوند و بە دام توطئەهای رژیم افتادند، درک کنند کە رژیم فاقد هر گونە مشروعیت و چشم اندازی برای بقا و ماندگاری حکومت منحوس خویش است و همچنان کە در گذشتە نیز بە اثبات رسیدە، نە می‌خواهد و نە می‌تواند تأمین کنندە حقوق و آزادی‌های آنان و فرزندانشان و نسل‌های آیندە آنان باشد و تنها راه دستیابی بە تمامی حقوقشان مشارکت در تلاش‌ها و مبارزات ملیت‌های ایران و مردم کوردستان برای رهایی و آزادی و بنیان نهادن سیستمی است کە تنها با عبور از جمهوری اسلامی امکان استقرار و تشکیل آن فراهم می‌شود.

درود بر ارادە انقلابیتان

زندە باد اتحاد مبارزاتی ملیت‌های ایران

سرنگون باد رژیم واپسگرای ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران

مرکز همکاری احزاب سیاسی کوردستان ایران

٣ اسفند ١٣٩٨ خورشیدی

٢٢ فوریە ٢٠٢٠ میلادی