کوردستان میدیا

دوشنبه 27 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام سازمان فدائیان خلق ایران به مناسبت سالگرد ترور دکتر قاسملو

12:35 - 20 تیر 1398

کوردستان میدیا: کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به مناسبت ٣٠امین سالگرد ترور دکتر "عبدالرحمن قاسملو" و همراهانش پیامی را منتشر کرد.

  مشروح پیام در ذیل می‌آید:

بيست و دوم تيرماه امسال (١٣ژوئيه)، ٣٠امين سالروز جنايت هولناک و انزجارآفرين رژيم جمهوری اسلامی ايران درشهر وين، پايتخت اتريش است.

در اين تاريخ، (٢٢تيرماه ١٣٦٨ –١٣ژوئيه١٩٨٩)، دبيرکل وقت حزب دمکرات کوردستان ايران، "دکتر عبدالرحمن قاسملو"  که توسط يکی از اعضا کميته مرکزی و نماينده اين حزب در خارج از کشور، "کاک عبداله قادری آذر" و همچنين کاک دکتر"فاضل رسول"، استاد دانشگاه در وين، همراهی می شد، بر سر ميزمذاکره با نمايندگان رژيم جمهوری اسلامی، حضوريافت تا بلکه برای پاسخگویی به خواسته های جنبش عادلانه در کوردستان، به شيوه مسالمت آميز، چاره جویی شود.

عاملان حکومت جنايتکار اسلامی در ادامه کينه و نفرت و دشمنی با هرگونه صدای حق طلبی، اما هر سه را ددمنشانه به گلوله بستند و بدينسان دستی را که برای صلح و همزيستی دراز شده بود، با قساوت و بيرحمی و در تضاد با هرعرف و رسم انسانی، پاسخ گفتند.

دکتر قاسملو، انسان مبارزی که اعتقادی راسخ به دمکراسی و برابری برای سرتاسر ایران داشت و قلبش برای صلح می تپید، مانع بزرگی از نظر نظام دیکتاتوری مذهبی بود که می بايست از سرراه برداشته می شد و هم از این رو خمینی، که هرگونه گفتمان دمکراسی خواهی را دشمن استقرار و استحکام حکومت اسلامی تلقی می کرد، در همان ماههای آغازین غصب قدرت، دکتر قاسملو را "مفسد فی الارض" خوانده و بواقع حکم قتل او را صادر کرده بود. حکم قتلی که در وین توسط پاسداران جهل و جنایت به اجرا گذاشته شد و چون دشنه ای بر پیکر جنبش دمکراسی خواهی در ایران و مبارزات حق طلبانه مردم کوردستان فرود آمد. ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو از جانب دیگر، نشان از هراس رژیم از گسترش مبارزات حق طلبانه مردم در سرتاسر ایران و بخصوص در کوردستان پس از سرکشیدن جام زهراز جانب خمینی جلاد بود.

خبر اين جنايت، همه آزاديخواهان و جامعه سياسی و مبارز مردم ايران و به ويژه مردم کوردستان را دچار بهت و حيرت زدگی نمود.

حزبی که "کاک دکتر" آن را سالهای مديد رهبری نمود، دچار ضربه ای سخت شد. جنبش مقاومت کوردستان در ايران و جنبش دمکراتيک و ترقيخواهانه سراسر ايران، از داشتن سياستمداری برجسته، چهره ای بين المللی و شخصيتی کم نظير در خاورميانه، محروم ماند. نقش دکتر قاسملو در قوام حزبی و سپس در شناسائی جنبش ملی – دمکراتيک کوردستان و جنبش سراسری ترقيخواه در ايران، برکسی پوشانده نمانده بود.

حکومت اسلامی در ایران به عبث می پنداشت که با ترور دکتر قاسملو، مانع ادامه فعالیت حزب دمکرات و جنبش مقاومت کوردستان خواهد شد. عليرغم اين ضربه سنگين بر صفوف حزب دمکرات و همچنين جامعه کوردستان و ايران و نيز منطقه، یاران و همراهان دکتر قاسملو، با پایداری و استقامت راه او را با تمام سختی ها طی سی سال گذشته، ادامه دادند. جنایتکاران غافل از آنند که می توان سینه مبارزین را آماج گلوله و دشنه قرار داد، پیکر زنان و مردان راه آزادی و برابری را می توان در خاک و خون نشاند، آرمان های آنان را اما نمی توان ازافکار مردمان و صفحات تاریخ زدود.

جنبش عادلانه و آزاديخواهانه در سراسر ايران، يکی از چهره های برجسته خويش را گرامی می دارد که با درايت و دوربينی بر گسترش حوزه اتحاد و همگرائی نيروها تاکيد می ورزيد، و با مقاومت در برابر ارتجاع حاکم، ایستادگی تمام نشان داد. همچنين با تجاربی که از تبعيد و زندگی در اروپا و به ويژه اروپای شرقی آموخته بود، در زمره کسانی بود که به نقش و اهيت دموکراسی به خوبی پی برده بود. روند وقايع، بر بينش او صحه گذاشت.

"سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران"، با گراميداشت خاطره زنده و از ياد نبردنی حيات پربار "کاک دکتر"، همراهی خود را با ياران وی در صفوف حزب دمکرات، در مبارزه برای اهداف مشترک، اعلام داشته و برای آنها، يگانگی و اتحاد و استمرار مبارزه در راه آزادی و سعادت بشری آرزو می کند.

در اين سالروز جا دارد که تلاش برای پیگیری پرونده تروردکتر قاسملو و همراهان و روشن شدن همه حقايق افزايش يافته و جامعه بين المللی بسيج شود تا اين پرونده  فراموش نشود. ما در اين راه همراه خواهيم بود.

کميته مرکزی

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

تيرماه ١٣٩٨ – ژوئيه ٢٠١٩