کوردستان میدیا

شنبه 4 بهمن 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات در تجمع بروکسل

20:28 - 18 تیر 1398

کوردستان میدیا: مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران در تجمع اعتراضی بروکسل پیامی را خطاب بە مردم کوردستان ارائە کرد.

متن پیام بدین شرح است:

مردم گرامی کوردستان، رهروان راه دکتر قاسملو

امروز همە در اینجا گرد هم آمدەایم تا یکی از روزهای تلخ تاریخ مبارزات آزادیخواهی ملت خویش را بیاد بیاوریم. روز ١٣ جولای ١٩٨٩ میلادی برابر با ٢٢ تیرماه ١٣٦٨ خورشیدی کە رهبر شهیدمان دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش با هدف نیل بە راەحل مسالمت آمیز مسئلە کورد در کوردستان ایران بر سر میز گفتگو با هیئتی بەنام مذاکرەکنندە از سوی رژیم اسلامی ایران نشستند و توست آن هیئت ترور شدند.

تروری کە در شهر وین پایتخت اتریش و در قلب اروپای متمدن و بەنام مدافع حقوق بشر و  پیش دیدگان جهان اتفاق افتاد و قاتلان کە دیپلومات تروریست‌های حاضر بر میز گفتگو و فرستادە رژیم تهران بودند، تحت نظر پلیس اتریش تا فرودگاه اسکورت و روانە تهران شدند، تا در آنجا بە پاداش انجام این ماموریت کە به آنان سپردە شدە بود برسند و از آنان تقدیر شود. اروپا هم مات و بی موضع تنها بینندە و شنوندە این خبر پر از شرمندگی بود کە در رسانەها منتشر می‌شد.

اما چرا قاسملو ترور شد؟

قاسملو این سیمای ملی، انقلابی و آزادیخواه بود کە امروزه نیز ما بە مانند حزب دمکرات و جنبش ملی در کوردستان ایران، خود را رهرو خط مشی وی می‌دانیم کە راه دکتر قاسملو است.

قاسملو برای ما تنها رهبر حزب دمکرات نبود، بلکە مکتبی بود کە ابعاد بسیاری تاثیراتی بسزا بر سیاست و مبارزە آزادیخواهی کورد گذاشت. در همان حال وی بسان معلمی بود کە درس‌های میهن دوستی را بە مانند میراثی پربها از رهبرانی ارجمند مانند سمکو و پیشوا قازی محمد بە ما انتقال داد.  درس‌هایی کە میهن دوستی را بە مثابە شناسنامەای برجسته می‌كند و مبارزە برای کوردستان را وظیفەای میهنی و انسانی می‌دانست.  به همین سبب است زمانیکە کە بە قاسملو می‌اندیشم در واقع انسانی را تصور می‌کنیم کە سیمای امروزی و انسان دوستانە در مبارزە و اهداف مشروع جنبش آزادیخواهی ملتمان را نشان می‌دهد.

رژیم اسلامی ایران از همان اوایل سر کارآمدن تا کنون بە ویرانگری و ترور علیە کورد و تمامی ملت‌‌های تحت ستم ایران روی آوردە و در این راە از هیچ جنایتی دریغ نکردە است.

خمینی با فرمان جهاد علیە جنبش کورد ایران آغاز بکار کرد همان فرمانی کە داعش علیه کوردهای ایزدی اعلام داشت.

رژیم خمینی طی این مدت همە تلاش‌های خود را بە کار گرفتە است کە با جنگ، شکنجە و اعدام افراد دگراندیش در داخل کشور؛ جنگ افروزی، تفرقەافکنی و اشاعە بی ثباتی در خاورمیانە و اکثر نقاط دنیا، پایەهای قدرت خود را مستحکم کند. اما واکنش حزب دمکرات تنها پیگری سیاسی و دفاع مشروع بودە است. چرا کە در دشوارترین روزهای سرکوب کوردستان؛ قاسملوو بە ما یاد داد کە ما مانند جمهوری اسلامی هر اقدامی را علیە مخالفان خود مشروع نمی‌دانیم. در این زمینە بود کە هرگز اجازە نداد کە ترور با ترور جواب دادە شود. تا بە امروز بیش از ٣٠٠ نفر از اعضای حزب دمکرات از سوی جمهوری اسلامی ترور شدەاند. اما پاسخ حزب دمکرات همیشە استفادە از دفاع مشروع بودە است.

جمهوری اسلامی طی مدت این ٤٠ سال سیاستی آیینی همانند داعش را اعمال کردە است و همچنان بدان عمل می‌کند. اما دکتر قاسملوو از همان اوان اعتقاد داشت کە تلفیق سیاست با آیین، سرانجام آن جنگی همە جانبە خواهد شد کە همە منطقە را دربر خواهد گرفت و باعث  این وضعیت می‌شود کە امروزه در خاورمیانە شاهدیم. به همین سبب ما نیز مانند قاسملو راەحل مشکلات خاورمیانە را در جدایی دین از آیین میدانیم.

آنچە کە جمهوری اسلامی طی این سال‌های متمادی آن را پی ریزی کردە است، حکومت ترس، زندن، شکنجه، اعدام و پایمالکردن حقوق زنان بودە است. علت آن مشخص است؛ حکومتی کە باور بە دمکراسی و حقوق بشر نداشتە باشد  نمی‌تواند منبع امنیت برای شهروندان باشد. این در حالیست کە قاسملو با صدایی رسا اعلام می‌داشت کە راەحل مشکلات نیروبخشیدن بە جامعە و فرد است تا قدرت سرکوبگر را کنترل کند.

یکی از بنیادهای اصلی رژیم اسلامی ایران مخالفت با هنجارها و ارزشهای جامعە جهانی است. بدین منظور روزانه غرب را مانند جامعەای بە دور از تمدن و انسانیت قلمداد می‌کند. همان عقلیت کە داعش میراثدار آن بود، اما زمانی کە بە زندگی و اندیشەهای دکتر قاسملو می‌نگریم طلوع رویاهایش را در غرب نظارەگر هستیم، نزدیکترین دوستانش اروپایی بودند، ارزش‌های غربی، همچون دمکراسی، برابری زن و مرد، فرهنگ همزیستی از ارزش‌های اساسی زندگی شخصی و سیاسی وی بودند. بنابراین تمامی این ارزش‌ها تا بە امروز نزد کوردهای کوردستان ایران معنادار و هویت‌بخش هستند.

طی مدت ٤ دهە است کە حزب دمکرات علیە جمهوری اسلامی مبارزە می‌کند. علت آن بە چنان رژیمی برمی‌گردد کە  دکتر قاسملوو می‌فرماید: " با جهان آزاد و آزادی ناسازگاری دارد". اما هنگامیکە بە سیاست بین المللی توجە می‌کنیم، برایمان مشخص می‌شود کە ابهامی در رابطە با شناخت غربیان از جمهوری اسلامی وجود داشتە است کە آن هم بە قایل شدن تفاوت میان افراطیون و اعتدالیون در ایران برمی‌گردد. در واقع این تمایز در ایران نمی‌تواند واقعیت داشتە باشد، چرا کە مشکل اساسی ایران سیستم سیاسی آن است. سیستمی کە همچون برخی از رژیم‌های عصر جنگ سرد بر اساس ایدئولوژی متحجرانە و کهنەپرستانە عمل می‌کند کە بازیگرهای سیاسی آن فرمانبردارند تا تصمیم گیرندە. آنکە دستور می‌دهد ولی فقیه و بیت رهبری و مافیای نظامی و امنیتی سپاه پاسداران است. بنابراین هیچ کدام از رئیس جمهور یا مسئولان دیگر نمی‌توانند کاری انجام بدهند. بە مانند محمد خاتمی کە خود اعتراف کرد آنان فقط تدارک‌چی بودەاند و این درحالی است کە اروپا و آمریکا هنوز نیز بر این باورند که باید ارتباطات خود با ایران را حفظ نمایند، تا از این طریق جمهوری اسلامی را برای باری دیگر ناچار به گفتگو نمایند، تا به عنوان حاکمیتی نرمال با آن‌ها و کشورهای همسایه تعامل نماید، چنانچه اصلاح طلبان نیز در داخل کشور نزدیک به ٢٥ سال تحت عنوان ایجاد اصلاحات در این رژیم گام به گام مردم را برای حراست از رژیم و بقای حاکمیت ترغیب کرده‌اند اما تاکنون این سیاست دغل کارانه فقط موجب شده که رژیم به سود خود از آن‌ها استفاده نماید و فزون خواهی خود را توسعه بخشد، اکنون نیز جهان شاهد است که سیاست مدارا کردن با رژیم به امید تغییر و اصلاحات پس از ٤٠ سال حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها این رژیم را به سوی اصلاحات سوق نداده بلکه روز به روز نیز بیشتر بر ادامه‌ی سیاست و برنامه‌های خود در داخل و خارج از کشور اصرار داشته است، در مقابل نیز بیشتر مبارازان ایران در اروپا ترور شده‌اند نه در آمریکا؛ این کار نیز بدین معناست که جمهوری اسلامی همچون گروگان با اروپا تعامل می‌کند، اما هرگز به ارتباط استراتژیک و طولانی مدت با جامعه‌ی بین‌المللی معتقد نبوده است.

به طور کلی آنچه که در پایان باید به آن اشاره کنم آن است کە ما به عنوان حزب دمکرات وارث انسان‌هایی همچون سمکو، پیشوا و قاسملو هستیم. انسان‌هایی که مبانی اعتقاد به جهان آزاد و آزادی را برای ما کوردستانیان تعریف کرده‌اند. در این راه بارها مورد ترور، زندانی شدن و شکنجه قرار گرفته‌ایم و آواره شده‌ایم. اما پس از بیش از ٧ دهه هنوز هم در این راه گام برمی‌داریم. در اینجا جمع شده‌ایم تا با دکتر قاسملو و کسانی کە با او به شهادت رسیده‌اند تجدید پیمان نمائیم و بە آن‌ها بگوییم راهشان همچنان پر رهرو است.

به جمهوری اسلامی نیز بگوییم ترور این شخصیت‌های بزرگ و ترورهای دیگر نیز به دادشان نرسید و علاوه بر آنکه نتوانستند صدای آزادیخواهی ملت کورد را خاموش کنند، بلکه اکنون و پس از گذشت سی سال از این ترورها روزبه روز صدای حق طلبی ملت کورد بلندتر شده و آشکارتر از همیشه آماده‌ی مبارزه علیه شماست.

تنها چیزی که می‌تواند به ما آرامش ببخشد، آزادی، امنیت و خوشبختی ملتی است که خواستار حقوق خود است. حقوقی که برای تمامی ملیت‌های جهان مشروع است  و برای ما نیز به عنوان ملت کورد مشروع شناخته می‌شود.

سخن پایانی‌ام برای شما کوردهای مقیم خارج این است که چنانچه مطلع هستید، ٣ سال پیش مبارزه‌ی ڕاسان یا همان خیزشی نوین را اعلام کردیم؛ شما عزیزان نیز بدانید که اگر به وجود شما دلگرم نبودیم، اگر شما را حامی این مبارزه نمی‌دانستیم، مطمئن باشید که سخت بود در آن زمان تصمیمی چنان بزرگ و مهم بگیریم، بنابراین روی سخنم با شماست و از شما می‌خواهم همچنان که پیشمرگه‌هایمان در "شاخ" و مبارزانمان در "شار" در حال رویاروویی بارژیم هستند، با همان اراده و توانایی شما نیز آمریکا و اروپا را به سنگری دیگر برای راسان تبدیل کنید.

نامگذاری این جنبش بی همتای شما به عنوان "راسان تاراوگه" بدان معناست که توانایی و اراده‌ی شما به اندازه‌ی توانایی شاخ و شار در مبارزه‌ی کوردستان  مهم است. بنابراین حزب دمکرات و جامعه‌ی روژهلات خواستار آنند که مقاوم‌تر از پیش به راسان بپیوندید و تلاش کنید که آینه‌ی تمام قد مبارزه‌ی شار و شاخ در خارج باشید. چرا که رهبران شهید بر این باور بودند که ما مسئولیتی را بر عهده داریم، اگر این وظیفه را به درستی انجام دهیم، نسل‌های آینده نیز می‌توانند آزادانه زندگی کنند... کوردستان و کورد به شما چشم دوخته‌اند.

درود بر دکتر قاسملو و شهیدان عبدالله قادری آذر و فاضل رسول

درود بر روان پاک تمامی شهیدان راه آزادی کوردستان

درود بر مبارزان کوردستان که بر مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی و دستیابی به حقوق مشروعشان پایدارند

سپاس از شما خواهران و برادران عزیز جهت مشارکت در این یاد پرشکوه

پیروزی از آن ماست و مرگ برای رژیم جمهوری اسلامی