کوردستان میدیا

شنبه 27 دی 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام "مصطفی هجری" بە مناسبت ١٦ آذر ماه

12:50 - 15 آذر 1399

"مصطفی هجری" مسئول اجرای حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت ١٦ آذر ماه روز "جانفدایان" حزب دمکرات پیامی را در این بارە منتشر کردند.

متن پیام این چنین است:

جانفدایان حزب با بخشیدن پارەای از تن خود، بهای سنگینی را برای آزادی میهن و ملت خود پرداخت کردەاند، آن‌ها شهدای زندە  جریان مبارزات آزادی‌خواهانە ملت کورد هستند. نور امیدی هستند کە راه را برای نسل نو روشن نگە داشتەاند.

در روز ١٦ آذر ماه، روز "جانفدایان" حزب دمکرات کوردستان ایران، دست مبارزاتی آن‌ها و همە جانفدایان راه مبارزات آزادی خواهانە ملت کورد را بە گرمی فشردە و قدردان فداکاری‌های این مبارزین خواهیم بود.

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

١٥ آذر ماه ١٣٩٩ خورشیدی

٥ دسامبر ٢٠٢٠ میلادی