کوردستان میدیا

شنبه 27 دی 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام "مصطفی هجری" بە مناسبت ٢٥ نوامبر

12:30 - 5 آذر 1399

مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان پیامی را منتشر کردند.

متن پیام این چنین است:

خشونت علیە زنان تاریخی طولانی و پر از شرمساری دارد، کهنە زخمی است کە همچنان بر جسم انسانیت باقی ماندە است.

بیایید همە باهم و همواره‌ یاد كنیم  از شوربختی زنانی کە بە دست افکار ارتجاعی سدەهای گذشتە و بە جرم زن بودن قربانی شدند.

بیایید تا با همراهی زنان در مبارزە برای آزادی و ساختن جامعەای مملو از یكسانی كوشا باشیم.

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

٢٥ نوامبر سال ٢٠٢٠ میلادی