کوردستان میدیا

پنجشنبه 18 آذر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام "مصطفی هجری" در رابطە با سخنان رئیس اقلیم کوردستان

16:49 - 1 آذر 1400

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران در رابطە با سخنان "نچیروان بارزانی" رئیس اقلیم کوردستان کە در جلسە "امنیت خاورمیانە" در دهوک ارائە کرد، پیامی را منتشر کرد.

متن پیام بە این شرح است:

سخنان آقای "نچیروان بارزانی" رئیس اقلیم کوردستان کە در جلسە "امنیت خاورمیانە" در دانشگاە آمریکایی کوردستان در دهوک ارائە کرد در کل و بە ویژە در بخشی کە مرتبط با حل مسئلە کورد بود، بر اساس واقعیت‌هایی است کە دارای پیشینەای تاریخی می‌باشد و حل آن بخش مهمی از تامین امنیت و صلح در این کشورها می‌باشد کە کوردستان میان آنها تقسیم شدە است.

این نقطە نظر مهم کە در چنین جلسە مهمی از سوی رئیس اقلیم کوردستان ارائه‌ شد، بخشی از سیاست و موضع همیشگی و رسمی ما در رابطە با حل مسالمت‌آمیز مسئلە کورد بوده‌ و بە همین دلیل سخنان ایشان قابل تقدیر است.

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

١ آذر ماە ١٤٠٠

٢٢ نوامبر ٢٠٢١