کوردستان میدیا

شنبه 24 مهر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام همدردی مسئول اجرایی حزب دمکرات با مردم کوردستان

17:11 - 11 شهریور 1400

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران طی پیامی در رابطە با واژگونی ماشین کە در آن چندین تن از هم‌میهنان جان خود را از دست دادند و شماری نیز مجروح شدند، همدردی و تسلیت خود را با خانوادە جان باختگان و مجروحان ابراز نمود.

متن پیام بدین شرح است:

با تاسف و تاثر بسیار حادثە واژگونی ماشین کە در آن شماری از هم‌میهنان گرامی شهر مریوان جان باختند؛ موجب غم و اندوە همە کوردستان گردید.

وضعیت نابسامان جادەهای کوردستان و عدم رسیدگی رژیم ایران بە زیرساخت‌های جادەای باعث جان باختن شماری از هموطنان می‌شود.

بدین ترتیب ضمن ابراز همدردی و تسلیت با خانوادە جان باختگان، مردم گرانقدر مریوان و همە کوردستان، آروزمندیم کە وضعیت جسمانی مجروحان نیز رو بە بهبودی یابد.

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

١١ شهریور ١٤٠٠ خورشیدی