کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیکر شهید "لقمان ‌مهفر" با حضور مبارزان دمکرات بە خاک سپردە شد

18:26 - 23 فروردین 1400

مراسم خاکسپاری شهید "لقمان میهفر" شهید حزب دمکرات کوردستان ایران طی مراسمی باشکوە در آرمگاە شهیدان حزب دمکرات کوردستان ایران برگزار شد.

روز شنبە ٢١ فروردین‌ماە، طی مراسمی باشکوە و با حضور اعضای رهبری، کادر، پیشمەرگە و خانوادەهای حزب دمکرات و نمایندگان شماری از احزاب و جریانات سیاسی دیگر و نمایندە ارگان‌های حکومت اقلیم کوردستان مراسم خاکسپاری پیکر شهید "لقمان ‌مهفر" برگزار شد.

پیکر ایشان با سان نظامی نیروی پیشمرگە کوردستان مورد استقبال قرار گرفت  و سپس بە سوی مزار شهیدان حزب دمکرات روانە شد.

در این بخش ازمراسم با خواندن سرود ملی "ئەی ‌ڕەقیب" و یک دقیقە سکوت بە حرمت روح پاک شهیدان کورد و کوردستان، پیکر شهید "لقمان‌ مهفر" در مزار شهیدان حزب دمکرات بە خاک مقدس کوردستان سپردە شد.

سپس سرود "ئەی‌ شەهیدان" از سوی نیروی پیشمرگەی کوردستان خواندە شد.

همچنین"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران، در مورد شخصیت بزرگ شهید "لقمان‌ مهفر" سخنانی را ارائە کرد.

نامبردە در سخنانش بیان داشت: "شهید در فرهنگ حزب دمکرات بسیارگرانقدراست و بە مبارزه وی در حزب منتهی نمی‌شود، بلکە هدف بزرگ وی کە آزادی ملت کورد می‌باشد مقدس‌تراست، بە همین دلیل کسی کە در راە ملت خود شهید شود سربلندی بزرگی را کسب کردە است چون‌ کە خود را فدای ملت و خاک وطن کردە است".

هیجری همچنین افزود: "کاک لوقمان کادر با تجربە  واز اعضای رهبری حزب بود کە در سنین جوانی بە صفوف حزب دمکرات کوردستان ایران ملحق شد و راەهای مختلف مبارزە را در حزب طی نمود و در امور اجرایی و عضویت در رهبری، تجربەهای بسیاری را کسب کرد".

سپس "حسن ‌شرفی" معاون مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران، بە نمایندگی از مرکز شواری سیاستگذاری حزب دمکرات سخنانی را بیان کرد.

نامبردە در سخنانش اعلام کرد: "شهید لقمان مهفر از همان اوان جوانی علاقەمند بە مبارزە آزادیخواهانە برای سرزمین خود بود و با سن کم خود بە مبارزان دمکرات ملحق شد و در این راە هیچ فداکاری نماندە بود کە انجام ندهد، بە همین دلیل از دست‌دادن شهید "لوقمان مهفر" از میان مبارزان حزب‌، زخمی عمیق است بر پیکر حزب‌ و خسارتی چشم‌گیر برجنبش آزادی‌خواهانە ملتمان در کوردستان ایران است".

شرفی در ادامە گفت: "کاک لقمان اگرچه افکارش زمینەساز بود تا بە حزب دمکرات بپیوند خانوادەاش نیز این فرصت را بە شهید لقمان می‌داد کە افکارش را عملی کند".

در برگەای دیگر از  این مراسم یکی خانم"گەلاوێژ میهفر" در غم اندوە پدر شهیدش شعری را فرستادە بود کە از سوی مجری مراسم خواندە شد.

سپس خلاصەای از زندگینامە پر بار شهید "لقمان‌مهفر" از سوی "فواد خاکی‌بیگی" شورای اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران خواندە شد.

در بخش دیگر مراسم "قادر مهفر" فرزند شهید "لقمان" بە نمایندگی از خانوادە "مهفر" سخنانی را بیان کرد.

"قادر مێهفەر" بە نمایندگی از خانوادە "مهفر" اعلام کرد، پدرمان تا آخرین لحظات عمر خود پیشمرگەای وفادار بە راە اهداف خود بود و در این راە جانش را بخشید، ما نیز ادامە دهندە را‌هش خواهیم بود".

درپایان مراسم دستە گلی بە نشانە احترام از سوی "مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب و "قادر مهفر" فرزند شهید "لقمان مهفر" بر مزارش گذاشتە شد.