کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

یائیرلاپید: جهاد اسلامی وابستە رژیم ایران و بە دنبال نابودی ما است

12:13 - 15 مرداد 1401

پس از شعلەور شدن آتش درگیری جدید میان اسرائیل و جهاد اسلامی، "یائیر لاپید"، نخست وزیر اسرائیل طی بیانیەای گفت: "جهاد اسلامی سازمانی تروریستی و وابستە رژیم ایران است و هدفش هم نابودی اسرائیل است".

"لاپید" تاکید کرده جهاد اسلامی همان گفتمان سران رژیم ایران را در قبال اسرائیل و یهودها نمایندگی می‌کند، آن هم نابودی و حذف اسرائیل از روی کرە زمین هستند.

در پی پرتاب دەها موشک از سوی طرفین و کشتە و زخمی شدن شماری از دو طرف، جهاد اسلامی تایید کرد کە "تیسیر الجعبری" فرمانده شاخه نظامی شمال این گروە در نتیجە حملات جنگندەهای اسرائیلی کشتە شدە است.

"نخست وزیر اسرائیل" اعلام کرد کە "زیاد نخاله"، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین در تهران حضور دارد و با تحریک رژیم ایران  و از غزە، مناطقی را در اسرائیل مورد هدف موشک قرار دادند.