کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حزب دمکرات ایران پیوند مجدد دو بخش حزب دمکرات را تبریک گفت

13:16 - 16 مرداد 1401

حزب دمکرات ایران پیوند مجدد دو بخش حزب دمکرات را تبریک گفته و آن را در شرایط کنونی سرنوشت‌ساز اعلام کردە است.

متن پیام بدین شرح است:

پیام تبریک حزب دموکرات ایران بە مناسبت نشست رهبران احزاب دموکرات کوردستان

جناب آقای مصطفی هجری و جناب آقای خالد عزیزی رهبران محترم حزب دموکرات کوردستان (ایران)

نمایندگان محترم در اروپا جناب آقای شاهو حسینی، جناب آقای خالد حسن پور اعضای محترم دفتر سیاسی دو حزب

خبر مسرت بخش گفتگوی مشترک شما در بارە پیوند مجدد دو بخش حزب را دیدە و شنیدە‌ایم. این نشست مهم اعضای خانوادە دموکرات براستی نوید احیای حزب بزرگی را می‌دهد کە همچون گذشتە تاریخساز بودە و شرایط کنونی نیز در تعین سر نوشت مردم کوردستان  ایران سهم بسزایی دارد.

یکپارچگی حزب شما دو محور مهم یعنی پایگاە اجتماعی کوردستان و نگاە سراسری مردم ایران را بخود جلب کردە است و این امید را در دل اپوزیسیون همسو با اهداف شما بارور ساختە است کە تنها یک حزب قدرتمند دمکرات کوردستان در پیشاپیش مبارزات دموکراسی خواهانە کوردستان و ایران قرار دارد.

ما این نشست وحدت آفرین را بە شما و همە اعضای خانوادە دموکرات کوردستان تبریک می گوییم و پس از سالها برای همراهی با شما یک نامە مشترک برای هر دو بخش ارسال میکنیم.

با آرزوی وحدت، همدلی و پیروزی برای شما، مردم رنجدیدە کوردستان و مردم سراسر ایران

با احترامات ویژە

شورای مرکزی حزب دموکرات ایران

دبیر حزب عباس خرسندی

٦ آگوست ٢٠٢٢ میلادی

١٥ مردادماه ١٤٠١ی خورشیدی