کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نمایندە دمکرات کنگرە آمریکا: رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است

16:54 - 19 مرداد 1401

چند روز پس از بی نتیجە ماندن تلاش مجدد برای احیای برجام در روز ۱۷ مردادماە "تد دویچ" در یک رشته توئیت درباره رژیم ایران نوشتە است: "آمریکا باید با یک تلاش قوی، جامع بین‌المللی را برای پرداختن به برنامه هسته‌ا‌ی ایران و کل رفتار شرورانه آن رهبری کند".

نماینده دمکرات کنگره آمریکا تاکید کرده کە رژیم ایران به تروریسم و ​​خشونت در سراسر جهان، نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین المللی ادامە خواهد داد.

بسیاری بر این باورند کە رژیم ایران علاقه‌ای به لغو تحریم‌های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم ندارد و تنها تلاش می‌کند از نام کسانی که ٢٠ سال مخفیانه در فعالیت‌های هسته‌ای مشغول بوده‌اند محافظت کند.

غرب با رژیم ایران بر سر ذخایر٦٠ درصد اورانیوم این کشور که برای ساخت تسلیحات هسته‌ای مورد نیاز است، اختلاف دارد.

نامبردە در ادامە بە روابط روسیە و رژیم ایران اشارە کردە و گفتە است، کە  دو طرف برای پیشبرد اهداف حریصانه خود و تضعیف منافع ایالات متحده با یکدیگر همکاری می‌کنند.