کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بحران بی آبی گریبان چهارمحال‌وبختیاری را گرفت

12:38 - 20 مرداد 1401

خبرها حاکی از آن است "چشمه کوهرنگ" کە آب آشامیدنی "شهرکورد" در استان چهارمحال‌وبختیاری را تامین می‌کرد بە صورت بی‌سابقه‌ای گل‌آلود و سپس خشک شدە است.

"اتابک جعفری" مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب رژیم در این بارە بە خبرگزاری‌های رژیم گفتە است، با گل‌آلود شدن "چشمه کوهرنگ" بخش زیادی از آب آشامیدنی "شهرکورد" از مدار خارج شدە است.

نامبردە نیاز آب آشامیدنی شهرکورد را ٦٠٠ لیتر بر ثانیه عنوان کردە و گفتە است آبی کە توانستەایم برای شهرکورد تامین کنیم بسیار از رقم نامبردە کمتر است.

این مسئول رژیم پیشنهاد کردە است کە مردم شهرکورد باید صرفه‌جویی بیشتری داشته باشند ما هم سعی می‌کنیم قطعی آب وجود نداشته باشد.

"غلامعلی حیدری" استاندار چهارمحال‌وبختیاری، علت گل‌آلود و خشک شدن "چشمە کوهرنگ" که ٦٠ درصد آب شرب شهرکورد را تامین می‌کرد، بارندگی‌های اخیر عنوان کردە است.

در همین رابطە برخی روستاها و شهرستان‌های دیگر این استان هم با مشکل آب شرب مواجە شدەاند کە از آنها می‌توان حدود ٥٣ روستا در "لوردگان" از جمله سردشت و حدود ٤٣ روستا در "خانمیرزا"، تعدادی روستاهای "فلارد و بازفت" را نام برد.

طی ماەهای گذشتە مردم این استان شاهد خشک شدن متعدد آبشارها و چشمەهای پر آب خود بودەاند کە جدیدا "چشمە کوهرنگ" نیز بە آنها اضافە شدە است. این در حالی است کە رژیم ایران حرفی در رابطە با خشکی این چشمە نزدە و مشکل قطعی آب را گل‌آلود شدن چشمە در پی باران‌های اخیر اعلام کردە است.

"چهارمحال‌وبختیاری" را پیشتر می‌توانست پر آب‌ترین استان زاگروس عنوان کرد اما سیاست‌های ضد زاگروسی رژیم ایران و انتقال‌های متعدد آب این استان از سر چشمەها بە کویر ایران منجر بە خشک شدن آب‌های این منطقە و آبادانی کویر فارس شدە است.