کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

جاش‌های رژیم ایران در قالب تیم‌‌های پیشمرگه مردم را آزار و اذیت می‌دهند

17:29 - 20 مرداد 1401

بە گزارش رسیدە شدە بە وب‌سایت ''کوردستان میدیا'' در روزهای اخیر جاش و مزدوران رژیم در قالب تیم‌های چند نفرە وارد روستای ''دریاوی''و مزارع اطراف "سرشیو" در سقز شده و خود را پیشمرگه معرفی کرده‌اند.

برای پس از آگاهی مردم روستا از این اقدام مزدوران با آنها برخورد شدە است و آنان را از روستا بیرون کردەاند.

این مزدوران از توابع شهرستان "پیرانشار" بوده و پس از شناسایی آنان محل خود را ترک کردەاند.