کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

روزنامە "الریاض" عربستان: میان رژیم ایران و مقولە ترور پیوندی عمیق وجود دارد

11:53 - 24 مرداد 1401

یک‌شنبە ٢٣ مرداد، روزنامە "الریاض" چاپ عربستان با انتشار کاریکاتوری از "خمینی" مقالەای را تحت عنوان "پیوند عمیق ایران و مقولە ترور" منتشرە کرد کە واکنش تند رسانەهای وابستە بە رژیم ایران را در پی داشت.

در روزنامە "الریاض" آمدە کە رژیم ایران بە دلیل حمایت از ترور و استفادە از این عمل بە عنوان متودی برای حذف مخالفان و دگر اندیشانش، با مقولە ترور گرە خوردە بە صورتی کە در هرجا اقدامی تروریستی رخ بدهد، پای رژیم ایران در میان است.

در واکنش بە این مقالە، روزنامە و رسانەهای وابستە بە رژیم ایران بە عربستان سعودی و آل سعود حملە کردە و مقامات این کشور را بە حمایت از ترور متهم کردند.

رسانەهای رژیم ایران بعد از انتشار این کاریکاتور از روزنامەی "الریاض" شروع بە لاپوشانی و ظاهرسازی برای مبرا ساختن رژیم ایران از کارهای مخربانە و تروریستی کردەاند.