کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بحران بی آبی گریبان کشاورزان پاپیل را گرفتە است

13:51 - 24 مرداد 1401

بر اساس اخبار منتشر شدە خشک ‌شدن رودخانه "چولهول" در شهرستان "پاپیل" ٣ هزار و ٥٠٠ کشاورز کشاورز و باغدار این منطقه را با مشکلاتی مواجە کردە است.

مسئولان رژیم ایران در این شهرستان، برداشت غیرمجاز، کاشت محصولات آب‌دوست از سوی مردم این منطقە مسبب بحران موجود اعلام کردەاند، این در حالی است کە افزایش سیاست‌های ضد زاگرسی رژیم ایران طی سال‌های اخیر چرخە حیاط در زاگرس را در تنگنا قرار دادە بە طوری کە تمامی زیست‌بوم و جانداران آن تحت تاثیر قرار گرفتەاند.

خشک شدن رودخانە "چولهول" از منطقه "چم قبرستان تا افرینه" منجر بە از بین رفتن ٢٥٠ هکتار باغ حاشیه این رودخانه در این مسیر و زندگی حدود ٣ هزار و ٥٠٠ کشاورز را با مشکلات فراوانی روبەرو کردە است.

رودخانه "چولهول" حدود ٤٠ کیلومتر طول دارد کە امرارومعاش مردم بە هکتارها باغ حاشیە آن گرە خوردە اما در سال‌های اخیر سیاست‌های غلط رژیم ایران منجر بە نابودی آن شدە است.

این رودخانە در دهستان "افرینە" از توابع شهرستان "پاپیل" استان لورستان بە رودخانە "کەشکو" ریختە می‌شود کە هم اکنون خشک شدە و تاثیرات منفی آن بر مزارع و باغات پایین دست رودخانە "کەشکو" نیز آشکار است.