کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اتحاد مجدد حزب دمکرات، سرآغاز مرحلەی نوینی از تلاش و مبارزە

13:11 - 31 مرداد 1401

بیانیەی مشترک

اتحاد مجدد حزب دمکرات، سرآغاز مرحلەی نوینی از تلاش و مبارزە

مردم آزادیخواە کوردستان

احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های دوست

فعالان، اعضا و کلیەی دلسوزان حزب دمکرات

با نهایت مسرت و افتخار اعلام می‌کنیم کە سرانجام گفتگوهای میان رهبری حزب دمکرات کوردستان و حزب دمکرات کوردستان ایران، بە نتیجەی مطلوب خود کە همانا اتحاد مجدد حزب دمکرات است، منجر گردید.

هنگامی کە در آذرماە ١٣٨٥ خورشیدی (دسامبر ٢٠٠٦ میلادی)، حزب دمکرات کوردستان ایران در ادامەی اختلافات درونی خود، دچار انشقاق و جدایی گردید، این رویداد موج عظیمی از نگرانی و تأثر تودەهای مردم کوردستان، سازمان‌ها و شخصیت‌های دوست و دلسوز حزب را بە دنبال داشت.

گرچە مبارزان دمکرات در خلال بیش از ١٥ سال اخیر میان دو حزب تقسیم شدەبودند، لیکن مردم کوردستان ایران، هیچ گاە از این جدایی بە نیکی یاد نکردە و آن را بە رسمیت نشناختند، هرگز از نقد و سرزنش فرزندان دمکرات خود اجتناب ننمودە و هیچ گاە نیز از فشار بە رهبران و مبارزان هر دو طرف حزب دمکرات و یادآوری ضرورت اتحاد دوبارە، خستە و ناامید نشدند. آنان تحت شرایط خفقان و تهدیدات نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران، از هر مناسبت و فرصتی برای ابراز درخواست اتحاد و پیام وحدت طلبانە خود استفادە نمودە و نشان دادند کە حزب دمکرات، امانت و سرمایەی مبارزات مردم کوردستان ایران نزد رهبران و مبارزان این حزب بودە و اجازە نخواهند داد این سرمایە و امانت بیش از این بە صورت دوپارە و جدا از یکدیگر باقی بماند.

بدیهی است، احزابی کە در زمرەی دوستان دیرین حزب دمکرات در ایران و کوردستان قرار دارند و بسیاری از شخصیت‌های مبارز و آزادیخواە نیز هموارە مشوق گفتگو، توافق و اتحاد بین دو طرف حزب دمکرات بودەاند. خوشبختانە در میان رهبری، فعالان و اعضای هر دو طرف دمکرات نیز اتحاد دوبارەی دمکرات‌ها نە تنها بە عنوان یک گزینە، بلکە بە عنوان یک هدف ، هرگز بە کناری نهادە نشد و آرزوی اتحاد و اندیشەی وحدت مجدد با گذشت سالیان، نە تنها کمرنگ نشد، بلکە سال بە سال شکوفاتر شد.

اینک حزب دمکرات با بازیابی اتحاد خود، نقطەی پایانی بر دورەی ناخوشایندی از تاریخ خویش می‌گذارد. در مدت سال‌های جدایی از یکدیگر، هر دو حزب در اغلب عرصەهای مبارزە، حاضر و فعال بودند، پس از چندین سال دوری و جدایی ناخواستە مردم و پیشمرگەها از یکدیگر، یک بار دیگر مردم کوردستان ایران شاهد حضور پیشمرگەهای دمکرات و فداکاری فرزندانشان در رویارویی با نیروهای سرکوبگر بودند. پشتیبانی از فعالان مدنی داخل کشور و حمایت از مردم بە‌جان آمدە از ستم، سرکوب و نقض مستمر حقوقشان توسط جمهوری اسلامی ایران، در گفتمان، سیاست و مبارزات این دوران دمکرات‌ها اهمیت و جایگاە ویژەای داشت. در عرصەی دیپلماسی و روابط بین‌المللی و در عرصەی روابط کوردستانی و ایرانی، هر دو حزب کوشیدند کە بە نوبەی خویش خواست‌ها و انتظارات مردم کوردستان ایران را نمایندگی کنند. در زمینەی تبلیغات، آموزش، تشکلات صنفی، اهمیت دادن بە زنان و جوانان در صفوف حزب و در برنامەی مبارزاتی خود، افشای جنایات و نقض حقوق بشر و نقض حقوق زندانیان سیاسی از سوی رژیم ایران و در زمینەی اهمیت دادن بە گفتمان ملی و هویت‌خواهانە در کوردستان ایران، هر دو طرف با شور و شوق تازەای، آستین همت بالا زدند.

طی سال‌های این دورە، صدها و هزاران نفر از نسل جدید و جوانان کورد در داخل و خارج از کوردستان بە صفوف مکتب دمکرات ملحق شدە و بە فعالیت‌ها و مبارزات دمکرات‌ها پیوستەاند. در این مدت علیرغم وضعیت ناشی از انشقاق و جدایی، این دو حزب در شماری از پلاتفرم‌ها و ائتلافات سیاسی ایرانی و کوردستانی نیز شریک و همکار یکدیگر بودەاند. لیکن علیرغم تمامی این واقعیت‌ها، دوران ١٥سالەی جدایی از یکدیگر را برهەای نامطلوب و غیرطبیعی از تاریخ حزب دمکرات می‌دانیم.

این برهە از تاریخ حزب دمکرات‌ دربردارندەی درس‌ها و تجربیات فراوان و در عین حال مهمی است. اینک کە می‌خواهیم صفحەی جدیدی از تاریخ حزب دمکرات را ورق بزنیم، یادآوری برخی از آنها را بجا و مناسب می‌دانیم:

نخست، تردیدی نیست کە اگر حزب دمکرات همچنان متحد و یکپارچە باقی می‌ماند و در تمامی عرصەهای مزبور بە صورت یک حزب واحد حضور می‌یافت، از فرصت‌های پیش رو بهتر می‌توانست استفادە کند، دستاوردهای بسیار بزرگتری را در مسیر تلاش‌ها و مبارزات خود محقق نمودە و مخاطبین حزب دمکرات و جنبش ملی و آزادیخواهانەی کوردستان ایران، استقبال بهتر و گستردەتری از پیام‌ها و فراخوان‌های آن بە عمل می‌آوردند.

دوم، استمرار و تداوم مبارزە و فعالیت‌ دمکرات‌ها و حضور آنان در برخی عرصەها کە مورد اشارە قرار گرفت، اگرچە دستاوردهایی در بر داشتە، با این حال مستلزم فداکاری و جانفشانی‌هایی نیز بودە است. دەها تن از کادرها، فرماندهان، پیشمرگەها و مبارزان عضو تشکیلات داخل و خارج از کشور، طی این مدت در راە آرمان‌های حزب دمکرات جان خود را فدا کردەاند. شمار زیادی از مبارزین حزب دمکرات متحمل احکام ناروای حبس، شکنجە، اعدام شدە یا ناچار بە دربدری و آوارگی شدەاند. در همین مدت، دەها تن از چهرەهای سرشناس و مبارزان قدیمی از نسل‌های پیشین حزب دمکرات، دیدە از جهان فرو بستە و جاودانە شدەاند. جا دارد در چنین روزی بە یاد بیاوریم کە آرزو و رٶیای تمامی این شهیدان و زندەیادان کە در این مدت با ما وداع نمودەاند، در واپسین لحظات حیاتشان، اتحاد و یکپارچگی دوبارەی حزب دمکرات بود کە بخش اعظم زندگی خود را در صفوف آن سپری کردە بودند.

سوم، تجربەی فعالیت جداگانەی هر دو طرف حزب دموکرات در این مدت نشان داد کە جدایی از یکدیگر نمی‌تواند راهکار موفقیت‌آمیزی برای رهایی از مشکلات و بحران‌های درونی باشد. نە با جدایی و فعالیت جداگانە، بلکە از طریق عبرت گرفتن از اشتباهات و کاستی‌های گذشتە، جلوگیری از بروز برخی پدیدەهای منفی و نامطلوب، انتقاد و نقدپذیری و صراحت‌گویی رهبری و اعضا در درون حزب، تغییر و نوگرایی در سیستم، فرهنگ و متد همکاری و چگونگی فعالیت حزبی، ایجاد بستر رقابت دمکراتیک و سالم میان فعالین حزب، فراهم آوردن شرایط لازم برای شایستەسالاری، شکل‌گیری روحیەی احساس مسئولیت در قبال وحدت صفوف حزب و مصوبات حزب، آموزش مدرن و پرورش افراد بر مبنای روحیەی مدارا و تسامح و احترام بە تنوعات و تفاوت‌ها و با ایجاد فضایی کە همگان حزب را متعلق بە خود بدانند، بحران‌ها و مشکلات داخلی کاهش یافتە و حل و فصل خواهند شد.

چهارم، این برهە از فعالیت جداگانەی دمکرات‌ها، با تمامی زیان‌ها و دستاوردها، نقاط ضعف و قوت و رخدادهای خوشایند و ناخوشایند آن، بخشی از تاریخ حزب دمکرات است. همەی ما کسانی کە در شکل‌گیری این تاریخ کمابیش سهیم و تأثیرگذار بودەایم، بە تناسب مسئولیت حزبی و نقش و موضعمان در تصمیمات و روند رویدادها، خود را در پیشگاە تاریخ و آیندگان مسئول می‌دانیم. پذیرفتن این مسئولیت و تحمل انتقاد در رابطە با انشقاق در صفوف حزب دمکرات، مکمل احساس مسئولیت و شجاعتمان در حرکت خستگی‌ناپذیر بسوی اتحاد مجدد حزب دمکرات است. بە عبارت دیگر، تحویل دادن حزب دمکرات متحد و یکپارچە بە نسل‌های آیندە، بخشی از مسئولیت و وظیفەی ما در حال حاضر و تنها کاریست کە می‌تواند سهل‌انگاری‌ها، اشتباهات و عدم تساهل و تسامحمان در گذشتە را تا حدودی جبران نماید. قبول و برعهدەگرفتن این مسئولیت‌ها ضروریست و بایستی مشوق و انگیزەای برای رهبری آیندەی حزب دمکرات متحد و تمامی مبارزان و اعضای حزب باشد تا با نهایت احساس مسئولیت، از دستاوردهای اتحاد، بەویژە اتحاد دوبارەی حزب دمکرات محافظت کنند.

سازمان‌ها و شخصیت‌های آزادیخواە کوردستانی و ایرانی!

مردم دمکرات‌پرور کوردستان ایران!

از امروز فعالیت جداگانەی دو طرف حزب دمکرات پایان می پزیرد. تشکیلات، ارگان‌ها، نهادها و مٶسسات هر دو حزب در کوردستان و خارج از کشور، بر طبق توافقات دوجانبە و راهکارهای تعیین‌شدە و با نظارت و رهنمودهای رهبری مشترک، تحت عنوان حزب دمکرات کوردستان ایران، بە هم پیوستە و بە فعالیت خود ادامە می‌دهند.

در این مناسبت تاریخی، در برابر ارادەی نستوە و عزم جدی مردم کوردستان مبنی بر ضرورت اتحاد مجدد حزب محبوبشان، حزب دمکرات کوردستان ایران سر تعظیم فرود می‌آوریم. تلاش‌های دلسوزان  و حامیان اتحاد مجدد حزب در سال‌های اخیر، چە در داخل خانوادەی بزرگ حزب دمکرات و چە در خارج از چهارچوب آن و همچنین تلاش خستگی ناپزیر هیئت‌های هر دو طرف حزب دمکرات نیز کە روند گفتگوها و توافقات را با موفقیت بە سرمنزل مقصود رساندند، ارج می نهیم.

نیک می‌دانیم کە اتحاد مجدد حزب دمکرات یکی از خواستەهای برحق و آرزوهای والای مردم کوردستان ایران، بەویژە خانوادەهای شهیدان، زندانیان سیاسی، مبارزان و اعضای حزب است. لذا تحقق این خواست برحق و آرزوی والا را صمیمانە بە آنان تبریک و شادباش می‌گوییم و بە آنان اطمینان می‌دهیم کە دلسوزی و حساسیت آنان در قبال مسألەی اتحاد مجدد حزب، مسئولیت و وظیفەی ما را در صیانت از این دستاورد سترگ، سنگینتر می‌نماید.

تردیدی نیست کە اتحاد مجدد حزب دمکرات، سرآغاز دوران نوینی از مبارزات حزب علیە رژیم جمهوری اسلامی ایران و هر گونە طرز فکر و نگرش مرکزگرایانەای است کە اصل کثیرالملە بودن ایران و حقوق ملی ملیت‌های مختلف ایران را نفی و انکار نماید. این اتحاد، مشوق و راهگشا خواهد بود تا جنبش ملی دمکراتیک کوردستان ایران تبدیل بە چنان نیروی تأثیرگذاری شود کە در صورت وقوع هر گونە تحولی در سطح سراسری، بە شایستگی ایفای نقش کند. این اتحاد پشتیبان و ضامن حفظ و تقویت اصول دیرینە و مهم حزب خواهد بود. بدون تردید، چنین رویداد خجستەای، باعث رشد و شکوفایی بیشتر جنبش ملی و آزادیخواهانە در کوردستان ایران خواهد شد. بە هم پیوستن مجدد آن همە سرمایەی انسانی و معنوی، با اتکا بە پایگاە اجتماعی، موقعیت، اعتبار و محبوبیت کم‌نظیر حزب دمکرات نزد مردم کوردستان و با اطمینان بە درس گرفتن، هوشیاری و تجربەی غنی رهبری، کادرها و تمامی مبارزان دمکرات در ابعاد مختلف، فرصت‌های نوین بسیاری برای حزب دمکرات ایجاد خواهد نمود. انتظار و امید ما آن است کە اتحاد مجدد حزب دمکرات مایەی دلگرمی و امیدواری بیشتر اقشار مختلف مردم کوردستان جهت حمایت و پشتیبانی از حزب دمکرات و مبارزە در راە رهایی ملتمان در کوردستان ایران بە رهبری این حزب گردد.

بە همین مناسبت، درخواست ما از سازمان‌های سیاسی مبارز کوردستان و ایران، مجامع و محافل، گروەها و کانون‌های مدنی و آزادیخواە در داخل و خارج از کشور آن است کە شرایط سیاسی کنونی کوردستان و ایران و ایستادگی بی‌نظیر مردم بە‌جان آمدەی ایران در برابر رژیم جمهوری اسلامی ایران، محرک و انگیزەای برای اتحاد آنان و تقویت صفوفشان و همکاری و اشتراک مساعی مبارزاتی میان آنان باشد. حزب دمکرات از این بە بعد با دستی بازتر برای تحقق اهداف و اجرای پروژەهای ملی و مبارزاتی خود، از جملە ضرورت ایجاد ائتلاف و همکاری مبارزاتی میان سازمان‌های سیاسی کوردستان ایران و کسب آمادگی برای مواجهە با تحولات پیش رو گام بر خواهد داشت.

درود بر روان پاک شهیدان و زندەیادان تاریخ ٧٧ سالەی حزب دمکرات بەویژە سە رهبر شهید حزب دمکرات، پیشوا قاضی محمد، دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی.

اتحاد مجدد حزب دمکرات بر تودەهای مردم کوردستان و تمامی مبارزان، اعضاء وپشتیبانان حزب مبارک باد.

حزب دمکرات کوردستان ایران                       حزب دمکرات کوردستان