کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

عضو پارلمان کانادا موشکباران مقر احزاب کورد را محکوم کرد

14:57 - 12 مهر 1401

"تام کمیک"، عضو پارلمان کانادا طی سخنانی در پارلمان این کشور، ضمن محکوم کردن حملات موشکی رژیم ایران بە مراکز و مقرات احزاب کوردستان ایران و هدف قرار دادن کودکان و مردم مدنی و سرکوب معترضان در داخل، از پارلمان کشورش خواست کە سپاە پاسداران رژیم ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

"کمیک" هشدار داد، کە برای مدتی طولانی در برابر سرکوب ملت کورد و همە ایرانیان توسط رژیم ایران سکوت کردیم و آن‌ها هم با شدیدترین روش ممکن مردم کوردستان ایران را سرکوب کردەاند. 

این عضو پارلمان کانادا تاکید کرد، کە رژیم ایران با استفادە از موشک بە کوردستان عراق حملە و کودکان و مردم مدنی را در شهر "کویە" و دیگر شهرها هدف قرار دادە است.

"کمیک" همچنان بە اعتراضات ایران اشارە کرد و گفت: پس از کشتن دختر کورد "ژینا امینی" (مهسا) رژیم ایران معترضان کورد و ایرانی را با شدیترین روش ممکن سرکوب می‌کند.

"تام کمیک" افزود: "با وجود این همە جنایت و سرکوبی کە سپاە پاسداران بر کوردها و دیگر ایرانیان تحمیل می‌کند، اخلاقی‌ترین موضع این است کە کانادا این نهاد سرکوبگر "سپاە پاسداران" را بە فهرست سازمان‌های تروریستی بیفزاید.