کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

توپباران مناطق سیدکان و ارتفاعات سقر و بربزین برای چندمین روز متوالی

16:09 - 13 مهر 1401

رژیم اسلامی ایران، برای دوازدهمین روز متوالی مناطق کوهستانی اقلیم کوردستان را مورد حملات توپخانه‌ای قرار داد.

امروز چهارشنبە، ١٣ مهر ماه، رژیم اسلامی ایران در ادامە حملات توپخانه‌ای خود، باری دیگر با توپ و کاتیوشا مناطق "سیدکان"، "ارتفاعات سقر" و "بربزین" را مورد حملات توپخانه‌ای قرار داد.

رژیم اسلامی ایران در این حملات، محل اسکان مردم عادی را مورد حملە قرار دادە؛ این حملات تاکنون هیچ خسارت جانی در پی نداشته است.

تداوم حملات توپخانە‌ای رژیم بە مناطق کوهستانی اقلیم کوردستان، خسارت زیادی بە مردم منطقه وارد کرده است.

با وجود محکوم نمودن این حملات از سوی جامعه جهانی، رژیم اسلامی همچنان در حال ادامه این حملات است.