کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پروپاگاندای سیاە رژیم ایران پس از قتل حکومتی "ژینا امینی"

20:53 - 13 مهر 1401

در ادامە واکنش‌های داخلی و خارجی بە قتل حکومتی "ژینا امینی"، رژیم ایران طی برنامەهایی تلویزیونی در شبکەهای وابسطە بە خود سعی در تخریب شخصیت این دختر کورد را دارد.

''المنار'' از تلویزیون‌های وابستە بە رژیم ایران است، کە در ادامە پروپاگاندای سیاە این رژیم بە شهید ''ژینا امینی'' توهین کردە است.

تلویزیون ''المنار'' از رسانەهای گروە تروریستی "حزب‌اللە" لوبنان کە از حمایت مالی رژیم ایران برخوردار است، در ادامە پروپاگاندای سیاە این رژیم در یکی از برنامە‌های تلویزیونی خود شهید "ژینا امینی" را تروریست نام می‌برد.

این تلویزیون منتشر کردە است، کە "ژینا امینی" یک تروریست بودە و برای اقدامات تروریستی وارد تهران شدە است.

در ادامە توهین و تهمت‌های تلویزیون "المنار"، مهمان برنامە نیز ضمن تروریست خواندن "ژینا امینی"، او را وابستە بە اسرائیل عنوان کردە کە با هدف اخلال در امنیت کشور وارد مقر پلیس شدە است.

رژیم ایران برای پنهان ماندن قتل "ژینا امینی" از ابزارهای مختلفی استفادە کردە است، اما این جنایت بە جرقەای برای قیام مردم در کوردستان و ایران تبدیل شد.