کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نشست مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران

13:08 - 17 مهر 1401

اطلاعیە

نشست مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران

مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران همبستگی و وحدت صفوف میان تشکلهای ملی و مذهبی ایران در مقطع فعلی مبارزە علیە رژیم جمهوری اسلامی ایران را ضامن پیروزی قیام این بار مردم ایران می‌داند.

مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران در تازەترین نشست خود کە روز شنبە، ١٦ مهرماه ١٤٠١ تشکیل شد، ضمن تأکید بر حمایت حزب از قیام تودەای ملیتهای ایران علیە رژیم ضدخلقی جمهوری اسلامی در ایران، ایجاد همبستگی و وحدت صفوف میان تشکلهای اتنیکی و مذهبی ایران در شرایط حاضر را عامل اصلی پیروزی قیام تودەای مردم ایران دانست.

مرکز اجرایی حزب دموکرات در ابتدای نشست خود با تجزیە و تحلیل حملەی تروریستی و موشکی جمهوری اسلامی ایران علیە نیروها و جریانهای کوردستان بر این اعتقاد بود کە حملەی اخیر بە اپوزیسیون کورد، علاوە بر بە نمایش گذاردن ضعف این رژیم در قبال ارادەی خلق، توطئەای است جهت فرافکنی و بە انحراف کشاندن افکار عمومی مردم در خصوص اعتراضات تودەای اخیر مردم ایران. اما همانگونە کە متعاقب یورش موشکی و پهپادی رژیم بە احزاب کورد روشن شد، مردم کوردستان روز نهم مهرماه و روزهای بعد طی یک اعتصاب عمومی ضمن محکوم کردن حملات تروریستی رژیم علیە احزاب مزبور، بە اعتراضات خویش ادامە دادند.

مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران در بحثها و تحلیلهای خود در رابطە با قیام مرمی و عمومی در کوردستان و دیگر شهرها و مناطق ایران، با دقت بە خواستهای مردم کە در کلیت خود گذار از نظام جمهوری اسلامی و استقرار یک ایران آزاد و دموکراتیک و توجە بە تشکلها و تنوعات حاضر در اعتراضات و بررسی توطئەهای رژیم و سطح سرکوب نیروهای امنیتی و نیز ارزیابی نقش اپوزیسیون در حمایت از مردم، بر این باور است کە خیزش اینبار مردم بجان آمدەی ایران، جنبش آزادیخواهی خلقهای ایران علیە دیکتاتوری در این کشور را بسوی مرحلەی ویژە و امیدبخشی سوق می‌دهد. تلاش در راستای گسترش اعتراضات و پیوستن کلیەی اقشار و طبقات مردم ایران بە تظاهرکنندگان، تشکیل  اتحاد و همبستگی میان نیروها و جریانهای مخالف رژیم در داخل و خارج از کشور جهت حمایت از مردم و نحوەی مواجە با نیروهای سرکوبگر و بویژە افراد مسلح بومی وابستە بە رژیم در کوردستان و نیز تداوم بخشیدن بە اعتراضات و خودداری کردن از خشونت، از محورهای دیگر بحثهای جلسەی مرکز اجرایی بودند.

لازم بە یادآوری است کە همزمان با برگزاری جلسەی مرکز اجرایی حزب مردم پیگیر بسیاری از شهرهای ایران و کوردستان یکبار دیگر بە خیابانها آمدە و بە اعتراضات خود علیە رژیم ادامە دادند کە متأسفانە در نتیجەی حملەی سرکوبگرانەی نیروهای رژیم، چند تن بە شهادت رسیدە و دهها نفر نیز مجروح گشتند. مرکز اجرایی حزب ضمن تقدیر و حمایت از مردم بپاخاستەی سراسر ایران علیە دیکتاتوری، بە خانوادەی همەی قربانیان این قیام بزرگ تسلیت گفتە و شفای عاجل مجروحین را آرزومند است.

حزب دموکرات کوردستان ایران

مرکز اجرایی

١٦ مهرماه ١٤٠١