کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران: اعتراضات ملل تحت ستم علیە رژیم ایران ستودنی است

11:47 - 17 آبان 1401

روز دوشنبە ١٦ آبان، مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران طی نشستی، ضمن ارج نهادن از مردم نستوە ایران و کوردستان برای خلق تاریخی نوین در ایران، همە جریانات کوردستانی و ایرانی را دعوت بە حفظ اتحاد و همبستگی و همچنین تقویت این مهم کرد.

متن اطلاعیە این چنین است:

مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران ضمن دست‌آورد خواندن پیشگامی کوردستان در جریان قیام سراسری ملل ایران علیە جمهوری اسلامی بە ارزیابی تهدیدات و فرصتهای پیش‌روی جنبش آزادی‌خواهانە مردم کوردستان پرداخت.

روز دوشنبە، ١٦ آبان ١٤٠١، مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران بە منظور بررسی قیام مردم ایران علیە رژیم جمهوری اسلامی کە نزدیک بە دو ماه  گذشتە در جریان بودە است، نشستی برگزار کرد. در بخش نخست این نشست آقای مصطفی هجری، مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران، گزارشی سیاسی را تقدیم کرد. جناب هجری در گزارش خود ضمن بررسی جنبش سراسری مردم ایران علیە جمهوری اسلامی، بحثی را پیرامون ابعاد داخلی و بین‌المللی مرتبط با گسترش امید و تقویت این جنبش مطرح کردند. این قیام کە با کشتن دختر کورد ژینا امینی و پیشگامی ملت کورد استارت خورد و بعدها فراگیر شد، بخشی دیگر از گزارش مسئول اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران بود. ایشان در ادامە بە جایگاه و فرصتی‌های کە ملت کورد و کوردستان پس از آغاز و فراگیر شدن این قیام و در نتیجە پیشگامیش در سراسر ایران بە دست آوردە، اشارە کرد.  

نقش و مشارکت مردم کورد در این خیزش و خوانش و مواضع حزب دموکرات کوردستان ایران و مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در ارتباط با تداوم این خیزش، ایجاد افقی روشن و چگونگی رهبری این قیام و همچنین فراگیرتر کردن آن و تلاش برای ایجاد یک‌صدایی میان نیروها و جریانات اپوزیسیون جمهوری اسلامی چە در داخل و خارج از ایران و همچنین حفظ و تقویت و استحکام بخشیدن بە اتحاد و همبستگی میان ملل ایران و نیز جریانات سیاسی کورد و ایرانی، محور اصلی موضوعاتی بودند کە جناب مصطفی هجری، مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران بە آنها پرداختند.

مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران در ادامەی ارزیابی ابعاد گوناگون "قیام ژینا" علیە دیکتاتوری در ایران، ضمن تایید گزارش مسئول مرکز اجرایی حزب، جنبش فراگیر و ملل ایران را کە باهدف براندازی دیکتاتوری و بنیان نهادن کشوری آزاد و دموکرات در جریان است را بە عنوان دست‌آوردی تاریخی قلمداد کرد. در همین رابطە و در بررسی وضعیت رژیم و بحث در مورد سرکوبهای خونین رژیم درحق ملل بپاخاستە ایران و چگونگی ادامە این قیام، همزمان با قلمداد کردن سرکوبهای اخیر بمثابه جنایت و محکومیت کشتار مردم نستوە کوردستان و بلوچستان و همە شهرهای ایران، اشاعە و گسترش بیشتر این اعتراضات در اشکال و روشهای متفاوت را بە اقدامی لازم برمی‌شمارد.

اتخاذ رویکرد عملیاتی و پیش روی قرار دادن نقشەراه فراگیر و متحدانە میان جریانات و احزاب کورد همراە با طیف و دیگر جبهەهای اپوزیسیون رژیم چە در داخل و چە در خارج، از دید مرکز اجرایی حزب دموکرات می‌تواند همزمان با اشاعە امید بە مردم بە پا خاستە، توجە بیشتر جوامع بین‌المللی را بە سوی خود جلب کند و ماهیت ایران آیندە را برای همە عیان کند.

مرکز اجرایی حزب در خوانش و ارزیابی خود در رابطە با شرکت اقشار و طبقات جامعە ایران و کوردستان در این قیام، همزمان با ارج نهادن حضور زنان آزادی‌خواە ایران، دانشجویان فهیم دانشگاها، دانش‌آموزان آگاە مدارس و جوانان میدان‌دار این قیام با شکوە، نقش شخصیت و نخبەهای جامعە، بە ویژە قشر علمای دینی کە با شجاعت ستودنی از این خیزش حمایت کردە و در مقابل سیاست سرکوب رژیم موضع گرفتند را تاثیرگذار و ستودنی خواند.

مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران در بخش پایانی نشست کاری خود در رابطە با تداوم قیام جاری، مجموعەای وظایف و توصیە را برای ارگان و مراکز حزب تبیین کرد.

حزب دموکرات کوردستان ایران

 مرکز اجرایی

١٦ آبان ١٤٠١