کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شمارەی ٨٤٦ روزنامە "کوردستان"، ارگان حزب دموکرات کوردستان ایران بە دو زبان کوردی و فارسی منتشر شد

13:25 - 15 اردیبهشت 1402

امروز جمعە ١٥ اردیبهشت، شمارەی جدید روزنامە "کوردستان" علاوە بر اخبار فعالیت ارگانهای حزبی و بیانیەها و مواضع حزب و مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران، همراە با مقالات و مصاحبەی ذیل منتشر شد.

در این شمارە می‌توانید نوشتەهای زیر را مطالعە فرمایید:

رضا محمدامینی: روز روزنامەنگاری کوردی روز احیا و اعتلای ناسیونالیسم کوردی و شناخت هویت ملی است

تئوری‌ها چگونە می‌توانند چراغ راە جنبش‌ها باشند؟ ، آرمان حسینی

خاورمیانه از روزنەی انقلاب زن، زندگی، آزادی،  البرز روئین‌تن

بحران زیست زنان کارگر، باوان کرماشانی

فوبیای خامنەای از مراجعە بە رای مردم، دیاکودانا

تفاوت نسل‌ها و جنبش سیاسی کوردستان، رضا دانشجو

شریف‌زادە، نقطەی عطفی در متدهای متنوع مبارزە، سلام اسماعیل پور

انقلاب‌ ژینا خیزشی علیه از خودبیگانگی، شاهو حسینی

برای دانلود و خواندن مطالب این شمارە روزنامە "کوردستان" اینجا کلیــــــــــــــک کنید.