کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ابراز قدردانی شش حزب سیاسی کردستان ایران در رابطە با برگزاری شکوهمند اعتصابات عمومی ٢٥ شهریور کردستان

19:35 - 25 شهریور 1402

مردم حق‌طلب و آزادی‌خواە کوردستان!

امروز شنبە، ٢٥ شهریور شما مردم سرافراز و مبارز کوردستان از ارومیە، اشنویە، پیرانشهر، ربط، سردشت، مهاباد، بوکان و سقز تا بانە، مریوان، سنە (سنندج)، دهگلان، دیواندرە، بیجار، پاوە، کرماشان، کامیاران و کنگاور بە گرمی از فراخوان شش حزب کوردستان ایران مبنی بر برگزاری اعتصابی گستردە و باشکوە استقبال کردید.

شما مردم مبارز کوردستان باوجود حکومت‌ نظامی و میلیتاریزە شدن بیش از پیش کوردستان و همەی فشار و تهدیدات نهادهای امنیتی و سرکوبگر رژیم و همەی آن راهکاری امنیتی کە برای ایجاد خفقان بیشتر در کوردستان لحاظ کردە بودند، دوبارە با برپایی اعتصابی گستردە و باشکوە و با تعطیلی بازار در شهرها و دهستان‌های کوردستان ضمن محکوم کردن کشتن ژینا امینی و دیگر جنایات رژیم کە در جریان انقلاب ژینا (زن، زندگی، آزادی) طی یک سال گذشتە رخ دادە است، همزمان جنایات چهار دهە حاکمیت رژیم در حق مردم کوردستان و جنبش سیاسی کورد را رسوا کردید. شما در این اعتصاب دوبارە با اتحاد خود پیام استقامت و همرزمی‌ مردم کوردستان را بە گوش جمهوری اسلامی رساندید و همزمان متاکد شدید کە حامی و پشتیبان احزاب سیاسی خود می‌باشید. در همین راستا ما شش حزب و جریان سیاسی کە این فراخوان را اعلام کردە بودیم، مراتب تشکر و قدردانی خود را  در خصوص ارادە و موضع ستودنی و استوارتان اعلام کردە و  این دستاورد سیاسی تازە را نیز بە عنوان سرمایەای با ارزش برای فراگیرتر شدن مبارزە مدنی و اتحاد جامعە سیاسی کوردستان بەکار می‌گیریم.

موضع سیاسی و اعتصاب شما کە دوبارە تاکید بر "نە" گفتن‌ها بە جمهوری اسلامی ایران و  مسئولیت‌پذیریتان بە نسبت مسئلە سیاسی مشروع ملتمان است، مکررا نشان داد کە توطئە و سرکوب‌های دشمن هرچقدر هم کە زیاد باشند نە تنها گام‌هایمان را برای مبارزە و مقاومت سست نکردە، بلکە جدی‌تر از پیش بر مشروعیت مبارزەمان تاکید داریم و در حال حاضر ارادە پیروزیمان بیش از هر زمان دیگری است. این موضع سیاسی معنادار شما مکررا اثبات کرد کە سرکوب خونین، بازداشت و شکنجە، اعدام و  ترور و موشکباران نمی‌توانند ارادە ملت کورد را برای تداوم مبارزە و فعالیت تا تامین حقوق مشروع و دموکراتیک‌مان تسلیم کند.

این اعتصاب دوبارە نشان داد کە کوردستان متحدانە همچنان سنگر تسخیرناپذیر مبارزە برای آزادی بودە و  جنبش سیاسی کورد با رسالتی تاریخی کە بردوش دارد، تا تحقق اهداف مترقی‌خواهانە و انسانی‌اش دست از مبارزە و فعالیت برنخواهد داشت.

درود بر ارادە تسخیرناپذیر و انقابی‌تان

درود بر مسئولیت‌پذیری و مقاومت‌تان

 

 

-حزب دموکرات کوردستان ایران

-کوملە (سازمان کوردستانی حزب کمونیست ایران)

-حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)

-سازمان خبات کوردستان ایران

-حزب آزاد کوردستان (پاک)

-کوملە زحمتکشان کوردستان

 

٢٥ شهریور ١٤٠٢ شمسی

(١٦ سپتامبر ٢٠٢٣)