کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مرکز اجرایی: مرگ آرمیتا سندی غیرقابل انکار از کودک‌کشی و تداوم جنایات جمهوری اسلامی است

17:29 - 6 آبان 1402

مردم حق‌طلب کوردستان و ایران!

دول و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر!

متاسفانە آرمیتا گراوند، دختر نوجوان کورد کرماشانی کە ماە گذشتە بە دلیل فشار و ضرب و شتم نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران بە کما رفتە بود، پس از ٢٨ روز ماندن در کما با هزاران امید و آرزو جان سپارد.

آرمیتا گراوند یکی دیگر از قربانیان دست جمهوری اسلامی جنایتکار و سیاست‌های انسان‌کش وکودک‌کش این رژیم است کە او نیز دچار سرنوشتی همچون ژینا امینی و صدها و هزاران جوان دیگر کشور شد، و مرگ او هم سندی است کە حق‌طلبی و مبارزە علیە ارتجاع و سیاست ضد‌انسانی جمهوری اسلامی ایران را ثبوت می‌رساند.

آرمیتا روز ٩ مهر در ایستگاە متروی شهدای تهران توسط یکی از نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران کە آنان را "حجاب‌بان" می‌خوانند، مورد ضرب و شتم قرار گرفت،  و نهایتا مراکز امنیتی رژیم او را در بیمارستان نظامی فجر تهران بستری و با ایجاد فضایی امنیتی مانع درز هر گونە اخبار و اطلاعی در مورد وضعیت آرمیتا بە بیرون شدند. نهادهای امنیتی همچنین با تحت فشار قرار دادن خانوادە آرمیتا کە بعدها بازداشت مادر وی را نیز بە دنبال داشت، طی یک ماە گذشتە مدام تلاش کردند تا روایتی دروغین و برعکس آنچە کە اتفاق افتادە را بە افکار عمومی القا کنند و تا جایی کە امکان دارد بر این جنایت نیز سرپوش بگذارند. حالا پس از گرفتن جان آرمیتا، جسد بی‌جانش را مصادرە کردە و خانوادە وی را نیز تحت فشار قرار گذاشتە و اجازە نمی‌دهند جسدش را در دیار خود یعنی کرماشان بە خاک بسپارند و همچنین آن‌ها را تهدید کردند کە نباید با رسانەها هیچ گفتگویی در این رابطە داشتە باشند و واقعیات را فاش نکنند.

حزب دموکرات کوردستان ایران ضمن ابراز مراتب همدردی و تسلیت خود بە خانوادە آرمیتا گراوند، این تازەترین جنایت جمهوری اسلامی ایران نسبت بە مردم کوردستان را محکوم می‌کند. همزمان با این کە اطمینان خاطر دارد کە جامعەی حق‌طلب کوردستان جنایات جمهوری اسلامی را بی ‌پاسخ نخواهد گذاشت، از همەی کشورها و مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستاری است کە ناظر بر اقدامات و اعمال جنایتکارانە جمهوری اسلامی بودە و با ایجاد فشار بر رژیم، مقامات جمهوری اسلامی را نسبت بە جنایاتش پاسخگو سازند.

حزب دموکرات کوردستان ایران همچنین معتقد است تا زمانی کە جمهوری اسلامی ایران حاکم بر ایران باشد، کودک‌کشی و دیگر جنایات این رژیم تداوم خواهند داشت. اما این واقعیت را نباید فراموش کرد کە هیچ گاه خشونت و تداوم جنایات جمهوری اسلامی نیز قادر بە سلب ارادەی مردم حق‌طلب کوردستان و ایران در راه مبارزە برای احقاق حقوقشان نخواهد گشت.

حزب دموکرات کوردستان ایران

مرکز اجرایی

٦ آبان ١٤٠٢