کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

برگزاری کنفرانس در راه اتحاد فراگیر و دمکراتیک

23:38 - 17 مهر 1402

روز ١٥ مهرماه ١٤٠٢ دو ائتلاف کنگرە ملیت‌‌های ایران فدرال و همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران  در فرانکفورت آلمان کنفرانس "در راه اتحاد فراگیر و دمکراتیک" را برگزار کردند.

طبق اعلام این دو ائتلاف هدف از برگزاری کنفرانس در راه اتحاد فراگیر و دمکراتیک علنی کردن طرحی تحت عنوان " مبانی مشترک ما برای گفتگو در راه اتحاد فراگیر و دمکراتیک" بوده است.

در طرح مذکور آمده است: "  مبانی مشترک ما برای گفتگو در راه اتحاد فراگیر و دمکراتیک از ١٢ ماده تشکیل شده است" در مقدمه این مبانی اشاره شده است: "جنبش زن، زندگی و آزادی را جنبشی سکولار، تکثرگرا و مدرن معرفی کرده که موجب همبستگی بی‌نظیر مردم ایران در داخل و خارج برای سرنگونی جمهوری اسلامی شده است".

در ماده اول مبناء مشترک بر  پذیرش دمکراسی مبتنی بر پلورالیسم ، آزادی بیان، آزادی ایجاد تشکل سیاسی و سندیکا و باور به حقوق کامل زن و مرد و رفع تبعیض مذهبی، جنسیتی و اتنیکی تاکید شده است.

در ادامه مبناء مشترک امضاء کنندگان آن بر پذیرش منشور حقوق بشر، و کنوانسیون‌های بین المللی مانند رفع تبعیض نژادی، حقوق کارگر، کودکان، زنان و ممنوعیت شکنجه تاکید کرده‌اند.

مبناء مشترک حکومت آینده ایران را جمهوری معرفی کرده است که برپایه دمکراسی پارلمانی باشد.

در مبناء مشترک دو ائتلاف کنگرە ملیت‌های ایران فدرال و همبستگی فراگیر بر تفکیک قواء و استقلال کاملا قواء تفکیک شده تاکید شده است.

مبناء مشترک بر به  رسمیت شناختن تنوعات اتنیکی و ملی پایبند است و بر این عقیده است که ضمن بە رسمیت شناختن این تنوعات باید کلیه تنوعات از حقوق سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی یکسان برخوردار بوده و در همین چهارچوب اداره امور مناطق خود را در دست بگیرند.

مبناء مشترک حق تحصیل به زبان مادری را به رسمیت می‌شناسد و زبان فارسی را به عنوان زبان ارتباطی معرفی می‌کند.

مبناء مشترک در زمینه سیاست نظامی و امنیتی خواهان انحلال کامل سپاه پاسداران است و وظیفه ارتش آینده ایران را دفاع از ایران در برابر تهاجم خارجی تعیین می‌کند.

مبناء مشترک در روابط خارجی به احترام متقابل در سطح بین‌المللی باور دارد.

طرح مذکور در زمینه توسعه بر حفظ محیط زیست بدون تبعیض و زمینه ایجاد توسعه پایدار و متوازن تاکید دارد.

مبناء مشترک عامل اصلی تغییر در ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی را نیروی مردمی داخل ایران معرفی می‌کند و در عین حال خواهان پشتیبانی جهانی و جوامع دمکراتیک از مبارزات داخلی مردم ایران است.

طبق اعلام امضاء کنندگان طرح مبناء مشترک این طرح یک طرح پیشنهادی از طرف کنگره ملیت‌های ایران فدرال و همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران است تا بر اساس آن بتوانند با دیگر نیروهای فعال در عرصه سیاسی ایران ائتلافی فراگیر را شکل دهند.

امضاء کنندگان آن در بیانیه افتتاح خود اعلام کرده‌اند که "تحقق یک اتحاد فراگیر مستلزم آنست که دیالوگ برمبناء مشترک انجام شود".

کنفرانس در راه اتحاد فراگیر و دمکراتیک که روز ١٥ مهرماه ١٤٠٢ در فرانکفورت انجام شود، با پیام گرداندگان این کنفرانس شروع گردید، گرداندگان کنفرانس در بیانیه افتتاح خود اعلام کرده‌اند که "تحقق یک اتحاد فراگیر مستلزم آنست که دیالوگ برمبناء مشترک انجام شود". آنها انجام کنفرانس و تلاش برای دیالوگ در بین نیروهای ایران را در راستای نیاز جنبش زن زندگی آزادی قلمداد کردە‌اند.

در بخش دوم کنفرانس مصطفی هجری، مسئول مرکز اجرائی حزب دموکرات کوردستان ایران  به نمایندگی از حزب دمکرات کوردستان ایران دیدگاه حزب متبوع خود و دیدگاه جنبش کردستان را در مورد طرح مبناء مشترک اعلام کرد :

وی در سخنرانی خود گفت : "  نگاە ما با عطف بە تجربە طولانی و تاریخی استبداد ایرانی، در اساس معطوف بە آیندە است. آیندەای کە در آن “ایرانی دیگر” شکل بگیرد. ایرانی کە در آن ارادەها معطوف بە نفی تمامیت­خواهی با هر ماهیت و شکلی باشد".

 مصطفی هجری در ادامه سخنرانی خود به این مسئله اشاره کرد که  : "ایران امروز، برآیند دو پرسش انکار شدە است. از طرفی آزادی و حقوق فردی انسان­ها توسط نظام­های مستبد در این جغرافیا نفی شدە است و از سوی دیگر، جوامع هویتی از طرف نظام­های تک هویتی- قومی، با روایت باستانی و ولایت­مدار و بە بهانە تمامیت ارضی و امنیت ملی، سرکوب شدەاند.از این رو، مسئلەای حیاتی است کە پاسخی فراخور برای آن داشتە باشیم و چهارچوبی روشن و  دورنمای مشخصی را برای آن ترسیم کنیم".

 

بخش دوم کنفرانس جلسه پرسش و پاسخ با آقای خالد عزیزی بە عنوان نماینده دو ائتلاف امضاء کننده طرح  در مورد مبناء مشترک بود، وی در جواب این سوال که ضروریت این پروژه چیست؟ گفت: "پروژه مذکور یک پروژه مشترک بین کنگره و همبستگی فراگیر است و در هنگام تنظیم طرح مذکور ما کاملا معتقد بودیم که هیچ حزب و حتی ائتلافی به تنهای نمی‌تواند آینده ایران را طراحی کند و این واقعیت در جنبش زن زندگی آزادی محرز شد و پس این پروژه‌ای برای گفتگو است و در پروسه این گفتگو می‌تواند کامل شود و لازم است که در معرض قضاوت طیف‌های مختلف قرار بگیرد".

آقای عزیزی در ادامه جلسه پرسش و پاسخ خود دلیل تاکید بر حقوق اتنیکی در پروژه را این چنین بیان کرد: "ما به این مسئله معتقدیم که جنبش‌های ملی و اتنیکی یک فرصت هستند نه تهدید" و همچنین گفت در طول یک سال گذشته طرح‌های در مورد آینده ایران از طرف گروههای متخلف داده شده است که این طرح‌های فاصله زیادی با واقعیت جنبش زن زندگی آزادی در داخل ایران دارند.

خالد عزیزی با تاکید بر ظرفیت‌های مبارزاتی جامعه ایران جنبش‌های مدنی ایران اعم از جنبش‌های معلمان، زنان ، دانشجویی و کارگری را یک سرمایه تلقی کردند و "اعلام کرد که جامعه ایران  به دلیل عملکرد جمهوری اسلامی با یک فروپاشی روبروی است و بر همین اساس پیام ما صرفا یک پیام سیاسی نیست، بلکه پیام بر اساس نیازهای جامعه و تبعیض‌های موجود تنظیم شده است و بر همین اساس هم مبناء مشترک می‌تواند مبناء گفتگو با جنبش‌های مدنی در داخل ایران هم باشد".

کنفرانس در بخش سوم خود دو پانل را دربرگرفت در پانل اول : خانم مونا سیلاوی، دبیرکل حزب تضامن دمکراتیک اهواز، پرویز نویدی از حزب چپ ایران و اومای رادمهر از حزب دمکرات آذربایجان حضور داشتند.

خانم سیلاوی در گفته‌های خود بر تعریفی جدید از ایران تاکید کرد تعریفی که در آن بخش‌های زیادی از مردم دیگری نباشند و تبعیض تحت عناوین مختلف مانند تمامیت ارضی و امنیت ملی به امری عادی تبدیل نشود، وی در حرف‌های خود به قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد که بر مبناء آن بیشتر از سه چهارم جامعه ایران با تبعیض سیستماتیک روبرو هستند.

پرویز نویدی ، جزء شورای رهبری حزب چپ   ضمن تاکید بر با ارزش بودن طرح مبناء مشترک ، برای ایجاد یک ائتلاف همه‌گیر خواهان آن شود که مبناء دمکراسی را در نظر بگیریم و گروههای که به دمکراسی، جمهوری و پلورالیسم معتقد بودند با آنها مبناء گفتگو را بازکنیم.

اومای راد مهر  از حزب دمکرات آذربایجان، ضمن تاکید بر خواست‌های مردم در خیابان‌های ایران مبناء مشترک را یک طرح مبتنی بر واقعیت‌های جامعه ایران تلقی نمود.

در پانل دوم دکتر حسین لاجوردی به این مسئله اشاره کرد که فدرالیزم راهکاری برای جلوگیری از فروپاشی ایران است.

در همین پانل مینا خانی، فعال فمنسیت بر لزوم تاکید بر حقوق زنان و گروههای اجتماعی LGBTQ تاکید کرد و رفع تبعیض از این جوامع را معیار باور به دمکراسی و حقوق بشر قلمداد کرد.

پانل پایانی کنفرانس " در راه اتحاد فراگیر و دمکراتیک" به جلسه پرسش و پاسخ اختصاص یافت در این پانل آقایان حسن شرفی و یونس شاملی به نمایندگی از دو ائتلاف کنگرە ملیت‌های ایران فدرال و همبستگی فراگیر برای دمکراسی و آزادی در ایران به سوال شرکت کنندگان در کنفرانس پاسخ دادند.

کنفرانس در راه اتحاد فراگیر و دمکراتیک همچنین در پیامی انتخاب خانم نرگس محمدی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال ٢٠٢٣ را ارج نهاد و این این جایزه را در راستای تحقق اهداف جنبش زن زندگی آزادی تلقی نموند.

همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران از ١٤ حزب و جریان سیاسی تشکیل شده است این ائتلاف در ٢٧ آبانماه ١٣٩٦ تشکیل شده است و در نشستی مشترک در ٧ و ٨ مرداد ١٤٠٢ با ائتلاف شورای دمکراسی خواهان اتحاد بست. شورای دمکراسی خواهان نیز ائتلافی بود که در سال ١٣٩٥ توسط ١٠ جریان مشترک ایجاد شده است.

کنگره ملیت‌‌های ایران فدرال نیز از ١٢ جریان و حزب سیاسی تشکیل‌ شده است، این کنگره از  فوریه ٢٠٠٥ اعلام موجودیت کرده است.