کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام ویدیوئی کاک مصطفی هجری در رابطە با انتخابات ١١ اسفند

13:33 - 10 اسفند 1402

 متن پیام ویدیوئی کاک مصطفی هجری در رابطە با انتخابات ١١ اسفند

 

هموطنان مبارز!

 رژیم جمهوری اسلامی در تدارک اجرای یک نمایش انتخاباتی دیگر در روز یازدهم اسفند می باشد. این در حالی است کە نظام انتخاباتی در ایران صرفا وسیلەای بە منظور لاپوشانی جوهر استبدادی رژیم و بە زعم خود ، مردمی نشان دادن آن در انظار عمومی جهانیان است، غافل از اینکە مدتهاست کە ماهیت واقعی رژیم بر همگان روشن شدە است و این ظاهرسازیها  تنها می تواند ارادەی مردم برای مبارزە ، جهت سرنگونی کلیت این رژیم را  تسریع نماید. از دیگر سو، این نوع نمایش ها صرفا اهانت بە مردم و تحقیر آنان است، زیرا این مردم بارها و در مناسبت های مختلف،  اظهارات بلندپایگان رژیم را بە یاد دارند کە آنان را شایستەی رای دادن در امور خود ندانستەاند.

مردم آزادیخواه ایران!

 رژیم مثل همیشە، قبل از روز موعود، نمایندگان موردنظر خود را انتخاب نمودە است و رای شما تغییری در وضع موجود ایجاد نخواهد کرد. بە همین جهت این انتخابات "انتخابات" رژیم است نە انتخابات شما. بنابراین ضروری است همە مردم ایران بەویژە ملتهای تحت ستم و بە حاشیە راندە شدە ، امر "تحریم فعال" انتخابات نمایشی پیش رو را مبنای اقدام اعتراضی و مقاومت مدنی  خود در برابر رژیم قرار بدهند. "تحریم فعال"، از سویی بە معنی نفی استبداد و روابط مبتنی بر بندگی است و از سویی دیگر، نقطە عطفی برای آگاهی‎بخشی در مورد سویەهای انتخاب آزاد و دموکراتیک است کە در آن ارادەی عموم برای استفادە از حق انتخاب، نقش و عاملیتی تاریخی خواهد داشت.

 با توجە بە جنبش انقلابی ژینا کە ذهنیت آزادیخواهی و میل بە رهایی از استبداد و نفی نظام‎های توتالیتر را انسجام بخشید و با فراگیرشدن آن، ظرفیت سیاسی و آگاهی فکری ملتهای تحت ستم و بە حاشیە راندە شدگان را بە نمایش گذاشت، دیگر سخن گفتن از انتخاباتی نمایشی مضحکەای بیش نیست. از این رو، معتقدیم کە "تحریم فعال" انتخابات پیش‎رو، اقدامی عملی در جهت پیشبرد و زندە نگەداشتن ارزشهای مترقی این جنبش است.

 گذشتە و حال این رژیم تنها بر پاشنە استبداد، سرکوب، خونریزی و ویرانگری چرخیدە است. با انتخابات و بدون انتخابات، اکثریت مردم ایران هموارە از صحنه سیاست و حق تعیین سرنوشت خود حذف شدەاند. ملت‎های غیرفارس، زنان، پیروان آیین و مذاهب بە اصطلاح غیر رسمی، کارگران، نویسندگان، روزنامەنویسان، دانشجویان، فعالین حقوق زبانی، مدنی و محیط زیستی، و به طور کلی، فرودستان و مطرودین نظام توتالیتر ایران، قربانیان همیشگی  نظام سلطەی جمهوری اسلامی بودەاند. از این رو، "تحریم فعال" انتخابات نمایشی پیش رو، فرصتی است برای شکل دادن  بە همبستگی و عاملیت جمعی اکثریت درحاشیە  و ناراضی تا با تصمیمی آگاهانە و هدفمند، مقاومت مدنی خود را علیە تمامیت رژیم مستبد بە نمایش بگذارند. بدون تردید، " تحریم فعال" گزینە مناسبی برای اقدام و عملی کردن این همبستگی مبارزاتی و پاسخی شایستە بە نفی انتخابات نمایشی این رژیم خواهد بود.

هموطنان گرامی!

سلطەی چند دهەی گذشتە نشان دادە است کە هیچ جریان و گفتمانی در درون نظام نامتعارف جمهوری اسلامی، پاسخگوی مطالبات مردم نبودە است. حتی ابداع و سپس بە قهقرا رفتن جریان اصلاح طلبی، شاهدی بر انسداد فضای سیاسی رژیم بودە است. بە مرور زمان، عزل و  طرد مؤسسین، بانیان جریان‏های ارزشی و مهرەهای شناختە شدە سیاسی، امنیتی و اجرایی کە خود از جملە سرکوبگرترین و مطیع ترین عناصر حاکمیت بودند، نشان‏دهنده انسداد در این رژیم تمامیت‏خواه است. از این رو، ضروری است کە تمام مردم ایران در داخل و خارج، بدون کمترین تزلزلی جریان"تحریم فعال" را شدت بخشند. چرا کە، هیچ گزینەای خارج از ارادەی جمعی نمی‎تواند این رژیم ارتجاعی را بە شکست وا دارد.

 راه چاره‎ی ملت‎های تحت ستم در ایران کە حقوق، هویت ملی و کرامت انسانیشان نفی شدە است، راه چاره‏ی آزادیخواهان کە ندای حق‎طلبیشان سرکوب شدە است، گذار از صحنە و پشت صحنە نمایش مضحک "انتخابات"  و به طور کلی،  گذار از رژیم جمهوری اسلامی است. ما آیندەای را می طلبیم فارغ از هر نوع استبداد که در آن شهروندان بتوانند از طریق انتخابات آزاد، نوع حکومت دلخواه خود را تعیین کنند و با تأکید بر پلورالیسم سیاسی و فرهنگی، فرایند تولید و بازتولید استبداد و استثمار را برای همیشه مسدود نمایند.

بە امید پیروزی و آزادی...