کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مرکز اجرایی حزب دمکرات: انتخابات ١١ اسفند فرصت دیگری برای "نە" گفتن دوبارە بە جمهوری اسلامی هستند

11:29 - 26 بهمن 1402

خلقهای ستمدیدەی ایران!

مردم مقاوم کوردستان!

آزادیخواهان و احزاب و جریانهای سیاسی!

جمهوری اسلامی ایران در روز ١١ اسفند باصطلاح انتخابات دیگری را برای دورەی دوازدهم مجلس شورای اسلامی و دورەی ششم مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌نماید.

تجربەی ٤٥ سال زمامداری جمهوری اسلامی ایران و برگزاری انتخابات متعدد مجلس، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا طی این مدت و آزمودن طیفها و جریانهای سیاسی از راست و چپ، از اصلاح‌ طلب گرفتە تا میانەرو و باصطلاح اعتدال‌گراها و کارنامەی سیاسی آنها ثابت کردە است کە انتخابات در چارچوب حاکمیت این رژیم نە تنها نمی‌توانند منشاء هیچ تحولی بە نفع مردم ایران و اوضاع کلی کشور باشند، بلکە رأی مردم تنها بمنظور مشروعیت بخشیدن بە حکومت جمهوری اسلامی بکار گرفتە شدەاست. همین تجارب بە ما می‌گویند کە هرگونە انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران، مهندسی شدە و کاملا غیر دمکراتیک بودە و تمام هم و تلاش رژیم این است کە انتخابات را بە فرصتی تبدیل نماید تا حتی الامکان شمار بیشتری از مردم را بپای صندوقهای رأی بکشاند تا در چارچوب این بازی برنامەریزی شدە بە افکار عمومی جهانیان چنین القا کند کە رژیم سیاسی ایران مشروعیت مردمی دارد.

تمهیدات برای دورەی دوازدهم مجلس شورای اسلامی در حالیست کە در طول حیات این رژیم، مجلس بعنوان ارگانی جهت تجلی خواست و ارادەی مردم، نتوانستە است نە تنها در خصوص مسائل مهم مرتبط با حقوق و زندگی مردم تصمیم گیرندە و تأثیرگذار باشد، بلکە خود مجلس بخش مهمی از ساختار این رژیم بودە و بعنوان یکی از ارگانهای اصلی این نظام سرکوبگر عمل کردەاست. رویدادهای انقلاب ژینا و تداوم حرکات اعتراضی در دو سال گذشتە بویژە نیز بە همە ثابت کردە کە نە مجلس رژیم یک پارلمان واقعی است و نە نمایندگان این مجلس صدای مردم و حافظ حقوق و آزادیهای آنها می‌باشند. همە می‌دانند کە تنها طی دو سال گذشتە صدها تن از مردم حق‌طلب در خیابانها بە قتل رسیدەاند، دهها هزار نفر بە زندان افکندە شدەاند، حدود دوهزار تن بە دار آویختە شدەاند، هرگونە اعتراض و حق‌طلبی مردم با سرب و آتش پاسخ دادە شدە و فقر و گرانی و گرسنگی مردم کشور را کاملا در تنگنا قرار دادە است، لیکن نە مجلس بطور کلی و نە نمایندگان این مجلس حتی بە شیوەی فردی، هیچ موضع درخوری در قبال جنایات نظام سیاسی و حاکم در کشور اتخاذ نکردەاند. یا هنگامیکە جمهوری اسلامی ایران با تشنج آفرینی‌هایش در خاورمیانە، دخالت سیاسی در امور داخلی کشورهای همسایە و تجهیز میلیشیا و گروههای تروریستی در راستای پیشبرد ایدئولوژی صدور انقلاب بە حساب ثروت و سامان عمومی کشور و قوت و زندگی مردم ایران، یک جنگ نیابتی را علیە آمریکا و نیروهای هم‌پیمانش براه انداختە است، باصطلاح مجلس ایران و نمایندگان مردم در این مجلس نە تنها هیچ اعتراضی علیە سیاستهای رژیم از خود بروز ندادند، بلکە در جلسەی مجلس یونیفرم سپاه پاسداران را بە تن کردە و همچون سرباز پیادەنظام رژیم در مقابلە با مردم عمل می‌کنند.

از همین روی حزب دمکرات کوردستان ایران با پیشینەی هشت دهە مبارزە و جانفشانی و در پیش گرفتن موازین و مواضع سیاسی بویژە پس از انقلاب زن، زندگی، آزادی و شدت گرفتن رویارویی میان مردم و نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی، بر این باور است کە بایکوت انتخابات ١١ اسفند بیش از پیش یک وظیفەی میهنی، ملی و اخلاقی در عین حال میراثداری از حدود یک قرن فعالیت سیاسی در راه تحقق حقوق و آزادیهای خلق کورد و این خون و مبارزە بعنوان میراث مبارزاتی کورد در کوردستان ایران است. بە همین دلیل از تمامی خلقهای ایران و بویژە مردم کوردستان می‌خواهد کە با تحریم انتخابات از حقوق و آزادی و خواستهای انسانی و ملی خویش حمایت کردە و با نرفتن بە پای صندوقهای رأی این انتخابات را بە رفراندومی دیگر و "نە" گفتن دوبارە بە جمهوری اسلامی تبدیل نمایند.

حزب دمکرات کوردستان ایران ضمن آنکە اطمینان دارد مردم کوردستان این انتخابات را با شور بیشتری بایکوت خواهند کرد، اما با این وجود خواستار آنست کە کلیەی آحاد و اقشار و طبقات جامعە، جامعەی مدنی و تشکلهای مردمی و بطور کلی همەی طرفها بە اتفاق یکدیگر و یکپارچە در سنگر تحریم فعال انتخابات اسفند ماه قرار گیرند و تابلوی دیگری از وحدت موضع، اتحاد، همبستگی و ایستادگی کورد را بە همە نشان دهند. حزب دمکرات در عین حال از انصراف افرادی کە بنا بە هر دلیل پیشتر جهت شرکت در این انتخابات اعلام نامزدی کردەبودند، اما حاضر نیستند خود را در خیانتها و جنایات رژیم و فجایعی کە برسر مردم کشور وارد می‌آورد، سهیم بدانند، استقبال می‌کند.

 

درود بر ارادەی انقلابی مردم کوردستان و تمامی آزادیخواهان ایران!

درود بر حق‌طلبی و مبارزەی انقلابی‌تان!

زندە باد اتحاد و همبستگی کلیەی ملتهای حق‌طلب ایران علیە جمهوری اسلامی!

 

حزب دمکرات کوردستان ایران

مرکز اجرایی

٢٦ بهمن ١٤٠٢