کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شمارەی ٨٦٦ روزنامە "کوردستان"، ارگان حزب دموکرات کوردستان ایران بە دو زبان کوردی و فارسی منتشر شد

12:26 - 15 اسفند 1402

امروز سەشنبە ١٥ اسفند ١٤٠٢، شمارەی جدید روزنامە "کوردستان" علاوە بر اخبار فعالیت ارگانهای حزبی و بیانیەها و مواضع حزب، همراە با مقالات ذیل منتشر شد.

در این شمارە می‌توانید نوشتەهای زیر را مطالعە فرمایید:

مرکز اجرایی حزب دمکرات:  باری دیگر صدای رسای "نه" مردم بر کلیت ارادە و قدرت رژیم مستولی گردید

ماموستا عبداللە حسن‌زادە:  سخنرانی ١١ اسفند دکتر قاسملو یک مانیفست بە دست نسلهای فعلی و آیندە دادە است

خالد عزیزی: ایران در جبهەی کشورهای علیە و ناقض دمکراسی، حقوق بشر و ارزش‌های جهانشمول دمکراتیک جهان قرار دارد

مصطفی هجری:  در جغرافیای کثیرالمللە ایران، بدون بازتعریف دوبارە مسئلە حاکمیت دیگر نمی‌توان بە فکر تداوم زندگی مسالمت‌آمیز در کنار هم بودتخیل رهایی، به مثابه تحقق آزادی/        بهار حسینی

مقایسه سرنوشت سه رهبر: نلسون ماندلا، معمر قذافی و سیدعلی خامنەایی /    دکتر تۆفیق حیدریان

فقر و فساد سیستماتیک در کوردستان/       فواد محمودیچیدن دوبارە دیوار سرکوب، کاری دشوارتر از همیشه/       زانیار حسینی

برای دانلود و خواندن مطالب این شمارە روزنامە "کوردستان" اینجا کلیــــــــــــــک کنید.