کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مرکز اجرایی حزب دمکرات: باری دیگر صدای رسای "نه" مردم بر کلیت ارادە و قدرت رژیم مستولی گردید

10:15 - 12 اسفند 1402

مردم مبارز کوردستان!

تودەهای آزادیخواه ایران!

کشورها و مجامع جهانی!

جمهوری اسلامی ایران روز جمعە ١١ اسفند مهمترین بە اصطلاح انتخابات تاریخ حیات سیاسی خود را آن هم در حساسترین شرایط سیاسی و اجتماعی ایران برگزار کرد. این بە اصطلاح انتخابات کە یک سال و چند ماه پس از انقلاب ژینا و چند ماه پس از دور جدید مداخلات و بحران آفرینی‌‌های رژیم در منطقه صورت گرفت، برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت و حساسیت بسیار خاص از لحاظ کسب مشروعیت نداشتەی خود داشتە و درصدد بازگشت بە حداقل شرایط قبل از مهرماه ١٤٠١ بود. بە همین دلیل در هفتەهای پیش از ١١ اسفند با اعلام نظرسنجی‌‌های متفاوت تنها درصدد آمادەسازیی ذهنی برای جعل و آمارسازی و نمایش حضور مردم بر سر صندوق‌های رای و بازتاب آن از دریچە دوربین‌‌ها بود.

جمهوری اسلامی ایران کە ازپیش از طریق فیلتر نامزدهای مورد نظر خود در شورای نگهبان انتخابات را بیش از پیش از ماهیت خود تهی کردە بود، اما تمام توان و یارای خود را بە منظور بازارگرمی انتخابات و جذب بیشتر مردم برای حضور در پای صندوقهای رای بە کار گرفت. بخشی از این تلاش‌ها عبارتند از:

تشویق و تحریک و ترغیب مردم بە مشارکت؛ دو قطبی کردن انتخابات در تمامی شهرها و مناطق با روشهایی همچون در مقابل هم قرار دادن کاندیداها یا سواستفادە از عوامل مختلفی دیگر مانند تفاوت‌ها و تمایزات زبانی، آیینی و ملی؛ صرف هزینەهای هنگفت برای کاندیداها با هدف مانور بیشتر برای خرید رای و تبلیغات، ایجاد فضایی نسبتا باز و مدت‌دار برای اظهارنظرهای متفاوت، بسیج کردن همە نهادها و سازمان‌‌ها و تخصیص امکانات دولتی برای داغ‌کردن بازار انتخابات، مطرح نمودن برخی از موضوعات هویتی و سواستفادە از این مسائل و عدم مهمورکردن شناسنامە و... .

 

رژیم همسو با سیاست تحریک و ترغیب، مرزهای تکلیف‌سازی و وظیفەی شرعی قلمدادکردن مشارکت در انتخابات را درنوردید و تلاش کرد با تهدید و ایجاد رعب و وحشت مردم از طریق اظهارنظرهای سیاسی در هر سطحی حتی چند بار از زبان خود خامنەای رهبر رژیم و بعدها با ارسال پیامک بە مردم، عدم مشارکت آنان در انتخابات را بە معنای دشمنی علنی با اسلام و نظام قلمداد کند تا بلکە با بکارگیری این حربە شاید بتواند تعدام معدود دیگری را پای صندوقهای رای بیاورد. اما نە سیاست تحریک و التماس، نه تیغ تهدید و ترغیب و نه هیچ کدام از حیلە و دسیسەهای دیگر نتوانست در مقابل ارادە متحدانە و مبارزە مردم ایران و بە ویژە کوردستان علیە جمهوری اسلامی بایستند و در رساندن موضع و پیام سیاسی مردم نە تنها بە رژیم بلکە بە جامعە جهانی خللی وارد سازند.

حزب دمکرات کوردستان ایران این موفقیت ارادە تودەهای مردم کوردستان در حماسە ١١ اسفند را بە همە اقشار و طبقات حق طلب و مبارز کوردستان تبریک گفتە کە با تحریم سیرک انتخابات بر مبارزە حق طلبانە خود مصر بودە و همچنین این موفقیت پایەهای لرزان حاکمیت جمهوری اسلامی و عدم مشروعیت این نظام را در کوردستان بیشتر عیان ساخت.

حزب دمکرات کوردستان ایران ضمن قدردانی از اکثر تودەهای جامعە کوردستان کە با عدم حضور خود در انتخابات از حقوق و آزادیهای خود و خواستهای ملی دفاع نمودند، همچنین واکنش نامزدهایی کە بعد از انتشار اطلاعیە مرکز اجرایی حزب دمکرات در رابطە با تحریم انتخابات از رقابت‌های انتخاباتی کنارەگیری کردند، را می‌ستاید.

حزب دمکرات نقش همە احزاب و جریان‌های سیاسی، شخصیت‌‌ها، روشنفکران مذهبی و دانشگاهی را ارج نهادە کە در موفقیت تحریم انتخابات فعالانە تلاش نمودند. همچنین تقدیر ویژەای از شجاعت و موضع جوانمردانە زنان آزادیخواه کوردستان دارد کە تابلوی زندەای دیگر از ارادە ادامە انقلاب زن، زندگی، آزادی و پیشاهنگی خود را در مبارزە نشان دادند. همچنین درود و تشکر خود را از همە اعضا و هواداران حزب دمکرات دارد کە در این مدت با شجاعت و درایت و وظیفەشناسی بی نظیر خود با نشر سیاست حزبی در این خصوص، حزب دمکرات کوردستان ایران را در پیروزی تحریم انتخابات و دستیابی بە این هدف فعالانە تلاش نمودند.

 

تودەهای مردم کوردستان!

وظیفە و فعالیت و مبارزە شما در حق طلبی بعد از ١١ اسفند وارد مرحلەای دیگر خواهد شد و از مرحلە تحریم بە اصطلاح انتخابات عبور کردە و در تحریم همە جانبە رژیم در همە ابعاد ادامە خواهد داشت. شما باری دیگر با موضعی هوشیارانە و درک سیاسی و شجاعتتان و با صدای رسای "نه" در حساسترین زمان بە رژیم اعلام نمودید و با پیروزی بر ارادە رژیم کە همە توان خود را برای برداشت ثمرە این بە اصطلاح انتخابات بە کار گرفته بود، توانستید تصویر زندەای دیگر از حماسە پر شکوە اتحاد، همبستگی و یک موضعی مبارزەمندانە خلق نمایید.

شما باری دیگر بە کشورها و جامعە جهانی اثبات کردید کە رژیم بحران آفرین و جنگ‌افروز جمهوری اسلامی ایران کە ثبات را در منطقه بە خطر انداختە در داخل کشور چە اندازە حقیر و نامشروع بودە و پایەهای حاکمیتش چە اندازە سست و لرزان می‌باشد، پس لازم است جدیتر صدا و ارادە تودەهای مردم ایران برای گذار از این رژیم بشنوند و از مبارزە حق طلبانە ملل ایران حمایت کنند.

در پایان اتحاد و همبستگی و حضور میدانی شما در مبارزە و "نە"گفتن بە جمهوری اسلامی این وظیفه و مسئولیت را برای احزاب سیاسی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند تا متعهدانە و جدی دستاوردهای ١١ اسفند تودەهای مردم ایران را بە دست‌مایە همبستگی سراسری و مبنای آلترناتیوی برای گذار از جمهوری اسلامی قرار بدهند. بە این امید پس از رفراندوم ١١ اسفند با اتحاد عملی بیشتر مبارزە همە جانبه و گسترده برای پیروزی نهایی بر رژیم جمهوری اسلامی ایران جدیتر و فراگیرتر در جریان باشد.

 

مرکز اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران

١٢ اسفند ١٤٠٢