کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام تبریک مرکز اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بمناسبت جشن نوروز و حلول سال نو

07:31 - 28 اسفند 1402

هم‌میهنان گرامی!

مردم مبارز و آزادیخواه کوردستان!

خانوادەی سرفراز شهدا و زندانیان سیاسی!

بمناسبت فرارسیدن نوروز و سال جدید، از صمیم قلب بە شما عزیزان تبریک گفتە و امیدواریم سال جدید، سالی مملو از خوشی و سعادت و دستاورد فراوان برای مردم کوردستان و جنبش سیاسی – ملی خلقمان باشد.

مناسبت و مراسم نوروزی امسال کە مدتی است با جوش و خروش فراوان براه افتادە و هنوز هم ادامە دارد، سیمای زیبا و معناداری بە نوروز امسال بخشیدە کە هم امیدبخش و هم مایەی مباهات است. امیدبخش هستند زیرا خلق ما برخلاف خواست و ارادەی زمامداران جمهوری اسلامی مبارز و مقاوم باقی ماندە و تسلیم سیاست دگم و بستەی آنها نشدەاند. همانگونە کە چشم‌اندازهای زیبایی کە در این نوروز بە جهان نشان دادەشدند، در مغایرت با ایدئولوژی جمهوری اسلامی و سیاست و برنامەهای این رژیم در چهل و پنج سال گذشتە بودەاند. جمهوری اسلامی و ایدئولوژی واپسگرایانەاش در مدت زمامداری‌اش مخالف هرگونە جشن و شادی و پویش مردم ایران و کوردستان بودەاند. محصول این سیاست نادرست و ضدبشری این بودە کە امروز کشور ایران در ردیف نخست کشورهای افسردە و غمگین جهان جای گرفتەاست، اما مردم زندگی دوست و مبارز کوردستان نە تنها در مقابل این سیاست جمهوری اسلامی تسلیم نشدەاند، بلکە هموارە و بویژە در نوروز امسال دیدەایم کە چگونە بە چە شیوەای ارادەی شاد و سعادت زیستی آنها برخواست رژیم فایق آمد. بە همین دلیل این جوش و خروش هم‌میهنان هم برای آیندەای روشن و امروزین برای خلقمان امیدبخش است و هم مایەی مباهات؛ زیرا همت والا و مقاومت شجاعانە و لایزال آنها دوبارە خواست و ارادەی رژیم را بزانو درآوردەاست.

 

هم‌میهنان ارجمند!

آنچە امروز در نوروز کوردی و در کوردستان مایەی افتخار همەی ماست، بسادگی بدست نیامدە است. این دستاورد محصول یک مبارزە و رویارویی بزرگ و خستگی‌ناپذیر دهها سالەی مردم کوردستان و نیروهای سیاسی آن است کە در مقابل هیچگونە فشار و سرکوب و بکارگیری هرگونە سیاست و توطئەی جمهوری اسلامی سرخم نکردە و تسلیم نشدند. بە همین دلیل دیری است کە نوروز در کوردستان تنها بە مفهوم فرارسیدن بهار و سال نو و تغییر فصل نیست، بلکە نمادی است از ایستادگی، پویش و خیزش در مقابل یک حکومت آدمکش کە بە هر راهی و با توسل بە هر ابزاری در راستای مسکوت کردن صدای آزادیخواهانەی خلق کورد تلاش می‌ورزد.

اگر بە دو بهار پس از انقلاب ژینا توجە کنیم کە دست سیاه جمهوری اسلامی دهها و صدها جوان شجاع و آرزومند کورد را در خیابانها، زندانها و در صفوف پیشمرگان کوردستان بشهادت رساندە و یا مجروح کرد – گرچە انکار نمی‌توان کرد کە این رویدادها اندوه جانسوزی را در دل مردم کوردستان برجای گذارند – اما خلق ما نیک بە این مهم پی بردە‌اند کە نباید تسلیم این سیاست جمهوری اسلامی گشتە و این فاجعە را تحمل نمایند. مردم کوردستان نشان دادند کە نە تنها عزادار و ماتم‌زدە در کنج خانە عزلت نمی‌گزینند، بلکە درست برخلاف خواست جمهوری اسلامی، این مناسبتها را نیز بە سنگر حق‌خواهی و هویت‌طلبی تبدیل خواهند کرد و نە تنها مردم عادی، بلکە مشاهدە کردیم کە این خانوادە و بستگان سرفراز شهدایمان بودند کە در این مبارزە و رویارویی علیە دشمن در صف مقدم قرار دارند. این آنها و یاران بازماندگان شهدایمان هستند کە در شهر بە شهر و روستا بە روستای کوردستان آتش نوروز را برافروختە و سرچوپی یا پیشاهنگی رقص کوردی را بدست گرفتەاند؛ همین امر راز پویایی ابدی مردم کوردستان و مبارزەی مشروع ماست.

 

مردم مبارز کوردستان!

اوضاع سالی کە گذشت گرچە برای همەی مردم ایران تلخ و سخت و دشوار بود، اما همچون همیشە سهم کوردستان از محرومیت و نقض سیستماتیک حقوقش بیشتر بود. در این سال فقر، بیکاری و گرانی فشار مضاعفی را برخانوادەها تحمیل کردەبود و نیز پاسخ هرگونە نارضایتی و اعتراض مدنی مردم، بازداشت و شکنجە، تحمیل احکام زندان و اعدام مبارزان کورد بود. جمهوری اسلامی ایران برای متوقف کردن حزب دمکرات کوردستان ایران نیز در کلیەی زمینە تا آنجا کە در توان داشت دریغ نورزید و با تمام نیرو و توان تلاش کرد ما را در تنگنا قرار دهد تا راه مبارزە و فعالیت را بر ما مسدود نماید. اما همەی ما با حمایت و الهام از یکدیگر برای یک لحظە هم کە شدە در مقابل جمهوری اسلامی تسلیم نشدیم و بە تلاش و مبارزەی خود ادامە دادیم. تودەهای مردم کوردستان با مبارزە و فعالیت مدنی و هویت‌طلبانە و همانگونە کە در انتخابات ١١ اسفند و مناسبتهای نوروزی امسال مشاهدە کردیم، ثابت کردند کە از هر فرصتی بهرە می‌گیرند و از سوی دیگر نە موشک‌پرانی و ترور و نە هیچگونە فشار سیاسی و امنیتی و ایجاد محدودیت، مبارزان سیاسی را از پای درنخواهد آورد و بدلیل حمایت از یکدیگر، همچون همیشە سرفرازانە در سنگر مبارزەی حق‌طلبانە باقی ماندە و اطمینان داریم کە جنبش سیاسی کوردستان در این مبارزە بە پیروزی خواهد رسید. بە همین دلیل با توجە بە حماسەآفرینی شکوهمند اخیر مردم کوردستان، حق آنست کە بە خلق خود و فرزندان مبارز خویش افتخار کنیم و بە آیندەای روشن امیدوار باشیم و دست در دست و متحد با الهام از نوروز کوردستان بە مبارزەی خویش تا پیروزی نهایی ادامە دهیم.

مرکز اجرایی حزب دمکرات کوردستانا ایران ضمن تجدید عهد با شما عزیزان دست همبستگی شما را بە گرمی می‌فشارد و یکبار دیگر نوروز و سال جدید کوردی را بە شما تبریک و تهنیت می‌گوید.

بە امید پیروزی و رهایی نهایی خلقمان

 

مرکز اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران

نوروز ١٤٠٣ خورشیدی