کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

آثار باستانی کوردستان از سوی رژیم تخریب می‌شوند

13:53 - 6 فروردین 1399

سال‌های مدیدی است کە مهره‌های دستنشاندەی رژیم ایران مشغول تخریب و بە غارت بردن آثار باستانی کوردستان هستند و ضرر و زیان وافری بە این مناطق باستانی وارد کردە‌اند.

 براساس آخرین اطلاعات، افرادی سودجو با هدف دستیابی بە آثار باستانی در "گردی چوکە" واقع در روستای "نرزیوە" از توابع اشنویە، اقدام بە حفاری این مکان کردە‌اند.

قدمت این تپە باستانی بە بیشتر از ٧ هزار سال پیش برمی‌گردد. این تپە مکانی باستانی است و از لحاظ تاریخی از اهمیت خاصی برخوردار است.

فعالان مدنی نسبت بە غارت و تخریب آثار باستانی پی‌درپی معترض بودە‌اند اما نەتنها هیچگونە جوابی نگرفتە‌اند بلکە در بیشتر مواقع نیز با تهدید نیروهای امنیتی رژیم روبرو شدە‌اند.

تخریب و غارت آثار باستانی کوردستان از دوران بەسرکار آمدن رفسنجانی بە شیوە‌ای سیستماتیک و برنامە‌ریزی شدە آغاز شدە و همچنان ادامە دارد.