کوردستان میدیا

شنبه 10 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

برگزاری مراسم نکوداشت "خاڵۆ حسەین کۆکەن" در دانشگاه کوردستان

13:35 - 5 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: در تالار مولـوی دانشگاە کوردستان در سنندج، مراسم نکوداشت "خاڵۆ حسەین کۆکەن" برگزار شد.

در تاریخ ٤ اردیبهشت، این مراسم با همت انجمن‌های دانشجویی دانشگاه کوردستان، برگزار شد؛ چند روز قبل از این مراسم، نمایشگاهی از تصاویر "خاڵۆ حسەین کۆکەن" برپا شدە بود و تصاویری نایاب از "خاڵۆ حسەین کۆکەن" و میراث گرانبهایش در قلب کوە، بە نمایش گذاشتە شد.

حسین عثمانی، مشهور بە "خاڵۆ حسەین کۆکەن"، شخصیتی کورد است کە بە دلیل حفرکردن یازدە اتاق داخل کوه "قاوگیرە" با یک پا و یک کلنگ، در طول ٢١ سال، بە وی لقب فرهاد دوم دادە شدە است.

"خاڵۆ حسەین" سال‌ها قبل و در فیلمی کوتاە کە از وی پخش شدە بود، پرچم کوردستان را در دست دارد و عشق و علاقەی خود را بە حزب دمکرات و دکتر قاسملو، ابراز می‌دارد.

"خاڵۆ حسەین کۆکەن"، ٥ اردیبهشت ١٣٩٥، در شهر پاوە، بعد از ٨٦ سال زندگی پر رنج، چشم بر جهان بست؛ نامبردە نزد کوردستانی‌ها همچون فرهاد از او یاد می‌شود و اسمش برای همیشە در قلب مردم زندە خواهد بود.