کوردستان میدیا

جمعه 1 بهمن 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حزب دمکرات کوردستان ایران منحلە است؟

18:24 - 22 شهریور 1400

جمال رسول دنخه

واژه "منحلە'' یعنی حل شده‌ و نابود شدە کە دیگر اثری از آن نیست. در علم منطق کلامی است کە می‌گوید: ''الانسان ضاحک لانە متعجب"؛ یعنی انسان از آن جهت خندان است کە تعجب می‌کند. چرا انسان تعجب می‌کند از آن جهت کە قوه عقل، سخن شنیدە یا خواندە را در نهایت سادگی یک راست در عمق کلام درک کردە و بە معنای آن پی می‌برد.

 فکر کنید شما دزد نیستید اما کسی برای تخریب شما در جامعە می‌گوید دزد هستید، فردی با درایت هستید اما کسی توان تحمل این راستی را ندارد، سیاسی هستید اما به‌ تو برچسب ناروا می‌زنند و شما نیز بجای اینکە ثابت کنید این کارە نیستید نیازی به توضیح نمیبینید. آدمی کە توانایی دارد نیازی نیست وقت خود را هدر دهد تا بە اطرافیان ثابت کند توانایی دارد. نتیجە کار وی قضاوتگر است.

حزب دمکرات کوردستان ایران دقیقا همین است. نیازی بە عرضەکردن خود ندارد اما نیاز دارد بە روز باشد. اگر تاریخ را زیرورو کنیم می‌دانیم حزبی بە مانند حزب دمکرات نیست کە بعد از ٧٦ سال با همە کاستی‌‌ها در صحنە سیاسی باشد. مطمئنا اگر حزب کمونیست چین کە بیش از ٦٠ سال است حکمرانی می‌كند اگر حکومت در دست نداشت تنها در لابەلای برگ‌‌های تاریخ نام آن پیدا بود.

"آرچی بالد روزولت" دربارە جمهوری کوردستان می‌نویسد: "پیدایش و حیات سیاسی جمهوری کوردستان و تاریخ کوتاه و طوفانی آن و سقوط این جمهوری یکی از درخشان‌ترین تاریخ معاصر خاورمیانە است". سخن وی از نگاه "تاثیرگذاری" این جمهوری است. این نیز بە زیربنای جمهوری کوردستان کە حزب دمکرات است بر می‌گردد.

 در میانە چندین سال جنگ مسلحانە در کوردستان بدون شک مقصر اصلی رژیم خمینی بود و امروز نیز همان رژیم در همە ابعاد در کوردستان مجرم است. لازم نیست برگ‌های تاریخ را زیرورو کنیم مذاکرە برای حق ملت کورد از سوی چە کسانی با گلولە پاسخ دادە شده‌ است؟

 رژیم ایران از آن روز کە حزب دمکرات فعالیت‌‌‌های خود را علنی کرد همواره‌ همزمان با  "حزب دمکرات کوردستان ایران" مفهوم "ضد انقلاب" و سپس "منحلە" را بکار بردە است.

حزب دمکرات اگر منحلە است پس حملات موشکی و توپخانەای بە مقرهای حزب دمکرات نشانە چیست؟ اگر حزب دمکرات منحلە است دعوت مقامات تراز اول کشورهای همسایە برای سرکوب مبارزە حزب دمکرات چیست؟ اگر منحلە است این همە تبلیغات و اظهار نظرهای ضدیت با حزب دمکرات در چیست؟ اگر منحلە است بازادشت شهروندان کورد بە اتهام همکاری با حزب دمکرات چیست؟ اعدام‌‌های سیاسی برای چیست؟ زندانیان سیاسی چه مرامی دارند؟ ترور اعضا و رهبران حزب دمکرات از سوی جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج نشانە چیست؟ هشدار و تهدیدهای لفظی و عملی از سوی رژیم چیست؟

جواب همە این سوا‌‌ل‌ها را نە بە طرفدران و اعضا حزب دمکرات و مردم کوردستان می‌سپاریم بلکە بە دشمنان آن.

یک نمونە را قابل ذکر می‌دانیم اگر کە حزب دمکرات منحلە است فعالیت اعضا و هوادارن حزب دمکرات در مناسبت‌‌های حزبی حاکی از چە چیزی است؟ شعارنویسی و پخش تراکت و پوستر برای دفاع از حزب دمکرات در کوردستان و حتی شهرهای غیر کوردنشین نشانگر چیست؟

اعزام نیرو، روانەکردن تجهیزات نظامی، ساخت پاسگاە و پایگاە در دورترین نقطەهای کوردستان از سوی رژیم ایران نشانە آن است حزب دمکرات در بطن جامعە حضوری پرتوان دارد.

امروز نیز ارتش، سپاە تروریست پاسداران، نیروی انتظامی، بسیج، جاش‌‌ها حتی فرماندهان نیروی دریایی نیز حزب دمکرات را تهدید می‌کنند.

"علی خامنەای" بارها اذعان کردە است ما با ضد انقلاب هر کجا باشد مخالفیم. این ضد انقلاب وهم خامنەای نیست مقصود احزاب کوردی و حزب دمکرات کوردستان ایران است.

اگر رژیم ایران از حزب دمکرات و نیروی پیشمرگە ترسی ندارد پس هر دری را زدن نشان از چیست؟ ازقضا همین امروز بود کە "سعید خطیب زادە" سخنگوی وزارت خارجە ایران اعلام کرد: ''هدف قرار دادن مقر گروهک تروریستی در اقلیم کوردستان پاسخ بە تجاوزات مکرر آنها علیە ایران بود".

حزب دمکرات اگر منحلە بود اساسا نیازی نبود سران رژیم ایران در هر پایە و مقامی این همە ضد حزب دمکرات سخن برانند. نیازی نبود "علی شمخانی، سعید خطیب زادە، علی خامنەای" و فرماندهان ارتش، سپاه و نیروی انتظامی هر روز توپخانە و پهپادهای انتحاری خود را علیە حزب دمکرات بکار بگیرند.

امروز کوردستان بە مانند همیشە در تاریخ خود نشان داد آنکە منحلە است رژیم اسلامی ایران است کە پایگاهی در کوردستان ندارد. واقعیت هر چه هست صحنە سیاسی کوردستان نشان می‌دهد کدامین طرف منحلە است حزب دمکرات یا جمهوری اسلامی ایران!!

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.