کوردستان میدیا

پنجشنبه 11 آذر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حملە سایبری بە شرکت هواپیمایی "ماهان ایر" رژیم ایران

06:58 - 3 آذر 1400

یکی از خبرگزاری‌های رژیم ایران گزارشی مبنی بر حمله سایبری بە شرکت هواپیمایی "ماهان ایر" و از دسترس خارج شده سایت این شرکت منتشر کردە بود.

مدیر روابط عمومی شرکت ماهان با تایید خبر حمله سایبری به این شرکت گفته است، تقریبا برای چندمین بار است که این حمله رخ می‌دهد و هر بار شرایط توسط شرکت کنترل شده است.

گفتەهای مدیر این شرکت در حالی است کە یک گروه با عنوان "هشیاران وطن" در اطلاعیه‌ای کوتاه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردە مدعی است که این حمله سایبری را انجام داده و مدارک محرمانه‌ای درباره همکاری هواپیمایی ماهان با فعالیت‌های مجرمانه سپاه تروریست پاسداران رژیم ایران به دست آورده است.

این گروه در بیانیه خود درباره حمله سایبری به شرکت هواپیمایی ماهان نوشته است که نیروی قدس سپاه تروریستی پاسداران رژیم ایران از شرکت ماهان برای پوشش نقل و انتقال سلاح استفاده می‌کند.

این گروه بر اساس این اسناد مدعی است که از سال ۱۳۹۶ تا کنون حدود هفتاد هزار بار مسافری به نام آقای "همره همره" در مسیر فرودگاه خمینی تهران به دمشق سفر کرده و در بعضی موارد صدها نفر با همان نام به طور همزمان با هم پرواز کرده‌اند.

بر اساس نامەهای سری بە دست آمدە این شرکت "همرە همرە" شرکت صنایع دفاع معرفی شدە کە مدیر عامل آن "علی نقی گلپرست" از سرداران سپاە تروریست پاسداران رژیم است کە در پروازهای یک ماهە این شرکت بە بیروت و دمشق تا ٢٩ هزار کیلو بار اضافە داشتە است.

مشخصا اضافە بارها تسلیحات نظامی بودە و رژیم ایران آن را با هواپیمایی کە در آن مسافران عادی نیز حظور داشتەاند انتقال دادە و از مسافران بە عنوان سپر انسانی استفادە کردە است.

هواپیمایی ماهان از سال ۲۰۱۱ به اتهام کمک به سپاه تروریست پاسداران رژیم ایران در انتقال مخفیانه سلاح و نیرو به مناطق مختلف از جمله سوریه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد.

این شرکت یک بار دیگر در سال ۲۰۱۹ به ‌اتهام حمل‌ونقل غیرقانونی تسلیحات کشتار جمعی تحت قوانین سازمان ملل هدف تحریم آمریکا قرار گرفت.

دولت آمریکا در سال‌های اخیر چندین شرکت ایرانی و غیرایرانی همکار با هواپیمایی ماهان را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

گروه "هوشیاران وطن" اعلام کردە است، که در روزهای آینده گزارش‌های دیگری از بررسی اسناد به ‌دست‌آمده در حمله سایبری به شرکت هواییمایی ماهان منتشر خواهد کرد.