کوردستان میدیا

پنجشنبه 11 آذر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دستور رئیسی برای جبران کسری بودجە از فروش اموال دولتی

11:10 - 4 آذر 1400

"ابراهیم رئیسی"، رئیس جمهور گماشتە رژیم ایران در تازەترین اقدام خود برای جبران کسری بودجە سال جاری، دستور بە فروش اموال دولتی داد.

"رئیسی" در جلسە ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بە همە وزرا و رؤسای سازمان‌ها و استانداران دستور داد کە برای مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری اموال مازاد دولت جهت جبران کسری بودجە سال جاری با جدیت و بدون کوچکترین وقفه اقدام نمایند.

"رئیسی" همچنین هشدار داد،  کوتاهی در واگذاری اموال مازاد پذیرفته نیست.

اقدام رئیس جمهور گماشتە در حالی است کە بر اساس آمار خود رژیم کسری بودجە سال جاری ٤٠٠ هزار میلیارد تومان یعنی معادل بودجە کل ایران است.

کارشناسان اقتصاد ایران معتقدند کە جبران این چنین کسری بودجە غیرممکن و پیشتر نیز هشدار دادە بودند کە اقتصاد ایران در نتیجە سیاست‌های مداخلەجویان و حمایت از تروریسم و اعمال تحریم‌های جامعە جهانی ورشکستە و بە مرز فروپاشی رسیدە است.