کوردستان میدیا

یکشنبه 11 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم ایران بطور سیستماتیک آثار تاریخی را نابود می‌کند

12:49 - 17 فروردین 1398

کوردستان میدیا: رژیم اسلامی ایران به بهانه پروژه‌های عمرانی، آثار تاریخی کوردستان را نابود می‌کند.

براساس اخبار رسیدە به وب‌سایت کوردستان میدیا، رژیم ایران به بهانه‌ی ایجاد راە و انتقال خط لوله‌ی گاز به کوردستان، آثار تاریخی این مناطق را به تاراج برده یا نابود می‌کند تا از این طریق تاریخ ملت کورد را نابود کند.

در همین راستا، رژیم به بهانه‌ی احداث جاده و انتقال گاز در منطقه‌‌ی مرگور ارومیە، بخشی از آثار تاریخی این منطقە را تخریب کردە که اعتراض مردمان این منطقە را در پی داشته است.

رژیم ایران، به طور مداوم از راه‌های مختلف اقدام به نابودی و تخریب و به تاراج بردن آثارتاریخی کوردستان می‌کند و قصد دارد ازی راه تاریخ کورد و کوردستان را نابود یا تحریف کند.

از بین بردن آثارهای تاریخی توسط رژیم اسلامی ایران، در راستای سیاست آسمیلاسیون فرهنگی این ملت‌ها می‌باشد.