کوردستان میدیا

چهارشنبه 8 تیر 1401
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

علی لاریجانی هشدار داد کە اسرائیل راە مقابلە با رژیم ایران را پیدا کردە است

17:50 - 1 تیر 1401

امروز چهارشنبە ١ تیر "علی لاریجانی" عضو مجمع تشخیص نظام در مراسم رونمایی از کتاب "نبرد مخفی علیه ایران" گفت، اسرائیلی‌ها راە مقابلە با رژیم ایران کە همان ضربە زدن بە سر اختاپوس است را یافتەاند.

پیشتر "نفتالی بنت"، نخست وزیر اسرائیل گفتە بود از این پس از "دکترین اختاپوس" پیروی می‌کنیم و بجای مقابلە با نیروهای وابستە بە رژیم ایران، سر اختاپوس را در تهران هدف قرار می‌دهیم.

"لاریجانی" همچنان هشدار داد کە "اسرائیل هرجا که نزاعی علیه ایران باشد وارد می‌شود تا آن را طولانی و عمیق کند. آن‌ها وارد موضوع هسته‌ای می‌شوند تا مبادا توافق شود، می‌خواهند تا جایی که ممکن است مانع توافق شوند".

بنت پیشتر هم گفته بود: "رویه جدید ما این است که هر کسی [تروریست‌ها را] بفرستد [بهایش را] خواهد پرداخت".

اخیرا چند نفر از فرماندهان سپاە تروریست پاسداران در داخل ایران کشتە شدند و سران رژیم ایران، اسرائیل را عامل این کشتار معرفی کردند.