کوردستان میدیا

جمعه 3 اسفند 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان اطلاعیه‌ای صادر نمود

01:51 - 4 تیر 1397

کوردستان میدیا: فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان، در رابطه با بە سزا رسانیدن یکی از مزدوران رژیم اسلامی ایران در شهرستان نقده اطلاعیەای را منتشر کرد.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

اطلاعیە فرماندهی نیروی پیشمرگە کوردستان

برای تنویر افکار عمومی مردم کوردستان اعلام می‌داریم؛ در ادامە فعالیت‌‌ و وظایف محولە به نیروی پیشمرگە کوردستان، مورخه سوم تیرماه سال ١٣٩٧ خورشیدی، در شهرستان نقده یکی از مزدوران رژیم ایران با هویت "حسین‌ تیمور بیگ" اهل پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر، ساکن شهرستان نقدە بە سزای خیانت‌های خود رسید.

مزدور نامبردە پیشتر نیز در چندین عملیات نظامی علیه نیروهای پیشمرگە فعالانە حضور داشتە و همچنین یکی از فرماندهان نیروی پیشمرگە کوردستان بە نام شهید "رسول حاجی عولا" بە دست این مزدور ترور شد.

نیروهای پیشمرگە کوردستان بعد از بە سزا رسانیدن این مزدور و  انجام سایر وظایف محولە، محل عملیات را ترک کردە و در سلامتی کامل بە فعالیت‌های خود ادامە دادەاند.

حزب دمكرات كوردستان ایران

فرماندهی نیروی پیشمرگە كوردستان

سوم تیرماه ١٣٩٧